{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140202034 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات کشرق در فروردین ماه فروش صادراتی داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/25
تعداد شرکت کنندگان: 16928
مسابقه جسورانه
140202033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکتقهکمتنسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل چند در...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/24
تعداد شرکت کنندگان: 19534
مسابقه جسورانه
140202032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات شتران در فروردین ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/24
تعداد شرکت کنندگان: 20134
مسابقه جسورانه
140202031 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/24 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/23
تعداد شرکت کنندگان: 10360
مسابقه جسورانه
140202030 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بانك خاورميانه
قیمت پایانی بانك خاورميانه با نماد وخاور در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/24 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/23
تعداد شرکت کنندگان: 10105
مسابقه جسورانه
140202029 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
قیمت پایانی سرمايه گذاري كشاورزي كوثر با نماد زکوثر در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/24 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/23
تعداد شرکت کنندگان: 10100
مسابقه جسورانه
140202028 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از خدمات بآشگاه با امتیاز قابل خریداری است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 19114
مسابقه جسورانه
140202027 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1402/03/31 شرکتواحياء موضوع برگزاری مزایدهواگذاری پروژه تجاری و اداری در کدام شهر بوده اس...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 19034
مسابقه جسورانه
140202026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش صادراتی شرکت پتروشیمی جم در کدام ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/19
تعداد شرکت کنندگان: 19713
مسابقه جسورانه
140202025 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش فروردین ماهسرمايه گذاري شفادارو ارزش بازار کدامیک از شرکت های زیر در ابتدای دوره بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/19 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/18
تعداد شرکت کنندگان: 20625