{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140206008 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت تامین سرمایه بانک ملت،درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱حاصل از ازائه خدمات از کدام گزینه بی...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 15336
مسابقه جسورانه
140206007 - عمومی-دانش بازار سرمایه
SKD فروش صادراتی در تیر ماه کدام یک از شرکت های زیر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/5
تعداد شرکت کنندگان: 15893
مسابقه جسورانه
140206006 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شکام در کدام ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/5
تعداد شرکت کنندگان: 15900
مسابقه جسورانه
140206005 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/4 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/4
تعداد شرکت کنندگان: 3349
مسابقه جسورانه
140206004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تامين سرمايه دماوند
قیمت پایانی تامين سرمايه دماوند با نماد تماوند در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/4
تعداد شرکت کنندگان: 7804
مسابقه جسورانه
140206003 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بیمه دانا
قیمت پایانی بيمه دانا با نماد دانا در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/4
تعداد شرکت کنندگان: 7787
مسابقه جسورانه
140206002 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از موارد زیر به عنوان استراتژی اسپرد تقویمی شناخته شده است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "استراتژی اسپرد در معاملات آتی" مراجعه کنید...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/1
تعداد شرکت کنندگان: 14136
مسابقه جسورانه
140206001 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات چخزر در مرداد ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/6/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/6/1
تعداد شرکت کنندگان: 14165
مسابقه جسورانه
140205041 - عمومی-دانش بازار سرمایه
هر سرمایهگذار روزانه چند مرتبه میتواند تقاضای درخواست وجه آنی ثبت کند؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/5/31 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/5/30
تعداد شرکت کنندگان: 14402
مسابقه جسورانه
140205040 - عمومی-دانش بازار سرمایه
اندیکاتور CCI روی چه موردی تمرکز دارد؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "آشنایی با اندیکاتور CCI و کاربرد های آن" مراجعه کنید.)
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/5/31 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/5/30
تعداد شرکت کنندگان: 14376