{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140302001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری صنعت نفت
قیمت پایانی سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد ونفت در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟ (برای استفاده از ابزار...
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/2/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 6867
مسابقه جسورانه
140301017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
سهامدار عمده شرکت غنوش کدام گزینه است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/30 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/29
تعداد شرکت کنندگان: 10974
مسابقه جسورانه
140301016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
سقف موقعیت های باز در قرارداد آتی پسته برای اشخاص حقیقی چند قرارداد است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "آتی پسته چیست؟" مراجعه کنید.)
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/30 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/29
تعداد شرکت کنندگان: 10976
مسابقه جسورانه
140301015 - عمومی-دانش بازار سرمایه
یک قرارداد آتی پسته معادل چند کیلوگرم پسته است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "آتی پسته چیست؟" مراجعه کنید.)
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/27
تعداد شرکت کنندگان: 11532
مسابقه جسورانه
140301014 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شرکت بیمه پاسارگاد در کدام ماه بابت "درمان" خسارت بیشتری پرداخت کرده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/27
تعداد شرکت کنندگان: 12188
مسابقه جسورانه
140301013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکتفسلير،نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت ...
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 2100
مسابقه جسورانه
140301012 - عمومی-دانش بازار سرمایه
درآمدهاي عملياتي شرکت وبيمه در دورهيک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از کدام گزینه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 11400
مسابقه جسورانه
140301011 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 29 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/25
تعداد شرکت کنندگان: 6294
مسابقه جسورانه
140301010 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پویا زرکان آق دره
قیمت پایانی پويا زركان آق دره با نماد فزر در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/25
تعداد شرکت کنندگان: 4333
مسابقه جسورانه
140301009 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه کارخانجات
قیمت پایانی گروه كارخانجات صنعتي تبرك با نماد تبرک در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 فروردین ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1403/1/26 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1403/1/25
تعداد شرکت کنندگان: 6184