{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140202004 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی انتهای اردیبهشت ماه
قیمت پایانی ايران خودرو با نماد خودرو در پایان معاملات روز شنبه 30 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/4
تعداد شرکت کنندگان: 11412
مسابقه جسورانه
140202003 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه6اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/4
تعداد شرکت کنندگان: 11101
مسابقه جسورانه
140202002 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ تاير
قیمت پایانی ايران تاير با نماد پتایر درپایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/4
تعداد شرکت کنندگان: 10934
مسابقه جسورانه
140202001 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد مباركه اصفهان
قیمت پایانی فولاد مباركه اصفهان با نماد فولاد در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/4
تعداد شرکت کنندگان: 11092
مسابقه جسورانه
140201029 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بیشترین بازده درصدی فصلی برای زمستان سال 1401 مربوط به کدام سبد دارایی زیر بوده است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/30 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/29
تعداد شرکت کنندگان: 25589
مسابقه جسورانه
140201028 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام روش افزایش سرمایه، در نگاه سرمایهگذاران محبوبتر است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "کدام افزایش سرمایه بهتر است؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/29 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/28
تعداد شرکت کنندگان: 27572
مسابقه جسورانه
140201027 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
بیشترین بازده درصدی فصلی برای تابستان سال 1401 مربوط به کدام سبد دارایی زیر بوده است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/29 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/28
تعداد شرکت کنندگان: 27369
مسابقه جسورانه
140201026 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام گزینه در مورد میانگین حجم ماه صحیح نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "میانگین حجم ماه در بورس چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/27
تعداد شرکت کنندگان: 27899
مسابقه جسورانه
140201025 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
بیشترین بازده درصدی فصلی برای بهار سال 1401 مربوط به کدام سبد دارایی زیر بوده است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/27
تعداد شرکت کنندگان: 27803
مسابقه جسورانه
140201024 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام گزینه درباره کندل چکش صحیح نیست؟ (برای پیدا کردن به مطلب "کندل چکش و چکش معکوس چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 26591