{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140203005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش اردیبهشت ماه فجهان مصرف کدام انرژی بابت تولید محصولات بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/4 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/3
تعداد شرکت کنندگان: 18234
مسابقه جسورانه
140203004 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش صادراتی چکاوه در کدام ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/3 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/2
تعداد شرکت کنندگان: 20937
مسابقه جسورانه
140203003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ رمپنا از کدام گزینه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/3 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/2
تعداد شرکت کنندگان: 20920
مسابقه جسورانه
140203002 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با فرض اینکه: پس از ورود به بآشگاه در یک سوال مسابقه عادی شرکت کرده باشید و یکی از زیرمجموعه های کاربر شما تبدیل به مشتری شده باشد، چند امتی...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/1
تعداد شرکت کنندگان: 19975
مسابقه جسورانه
140203001 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش داخلی سخزر در کدام ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/2 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/1
تعداد شرکت کنندگان: 20210
مسابقه جسورانه
140202039 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش فروردین ماه شرکت وامین، ارزش بازار کدامیک از سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/1 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/31
تعداد شرکت کنندگان: 19636
مسابقه جسورانه
140202038 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 3 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/31 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/30
تعداد شرکت کنندگان: 10150
مسابقه جسورانه
140202037 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی صندوق پشتوانه طلاي لوتوسبا
قیمت پایانی صندوق پشتوانه طلاي لوتوسبا نماد طلا در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟​​​
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/31 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/30
تعداد شرکت کنندگان: 9924
مسابقه جسورانه
140202036 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت زامياد
قیمت پایانی زامياد با نماد خزامیا در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/31 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/30
تعداد شرکت کنندگان: 9950
مسابقه جسورانه
140202035 - عمومی-دانش بازار سرمایه
"ویناس" تولید فروردین ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/2/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/2/27
تعداد شرکت کنندگان: 18686