{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140201023 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
بیشترین بازده فصلی صندوق سرمایه گذاری سهامی هستی بخش آگاه(آگاس) در سال 1401 مربوط به کدام گزینه است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/26
تعداد شرکت کنندگان: 27039
مسابقه جسورانه
140201022 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
در چه شرایطی اندیکاتور adx صعودی بودن روند را نشان میدهد؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "اندیکاتور ADX چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 22710
مسابقه جسورانه
140201021 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
اگر شخصی از زمان تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای) مهر 1400 در ابتدای هرماه مبلغ ثابت 1میلیون تومان در این صندوق سرمایه...
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 22725
مسابقه جسورانه
140201020 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام صندوق برای بازار خرسی مناسبتر است؟
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/22 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/21
تعداد شرکت کنندگان: 26060
مسابقه جسورانه
140201019 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
سرمایه گذاری در صندوق با پشتوانه طلای زرین آگاه(مثقال) در کدامیک از تاریخ های زیر منجر به بیشترین بازدهی تا تاریخ 20 اسفند 1401 شده است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/22 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/21
تعداد شرکت کنندگان: 25977
مسابقه جسورانه
140201018 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام گزینه در تعریف شاخص GDP صحیح است؟
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/20
تعداد شرکت کنندگان: 24866
مسابقه جسورانه
140201017 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
بر اساس مقاله "انحراف معیار چیست؟" (LINK) در بلاگ باشگاه مشخص کنید، در سال 1401 ریسک سرمایه گذاری در کدام دارایی زیر کمتر بوده است؟
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/20
تعداد شرکت کنندگان: 24747
مسابقه جسورانه
140201016 - تخصصی-سوالات ویژه نوروز 1402
پیشبینی کنید که بازده درصدی یک پورتفوی سرمایهگذاری فرضی که 50% از دارایی آن به صندوق سرمایهگذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس) و 50% از دارایی ...
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/19
تعداد شرکت کنندگان: 12362
مسابقه جسورانه
140201015 - تخصصی-سوالات ویژه نوروز 1402
پیشبینی می کنید که در بازه زمانی یکم اسفند1401 تا 25 فروردین 1402 کدام سبد سرمایهگذاری کمترین بازدهی را خواهد داشت؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/17 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/16
تعداد شرکت کنندگان: 13012
مسابقه جسورانه
140201014 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام یک از صندوقهای آگاه از نوع درامد ثابت و مبتنی بر صدور و ابطال است؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق درآمد ثابت چیست؟" مراجعه کنید.)
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/16 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/15
تعداد شرکت کنندگان: 26071