{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

سامانه بررسی کد اصالت و دریافت گواهینامه دوره های آموزشی تحت نظر کارگزاری آگاه

کد اصالت در اختیار دانش پژوهانی است که دوره آموزشی ثبت نام شده را به اتمام رسانده باشند و توسط واحد آموزش برای آنان گواهینامه صادر شده باشد.

لطفا برای مشاهده و یا دریافت گواهینامه، کد اصالت را در این بخش جستجو کنید: