{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140201003 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
اگر شخصی در طول سال 1401 و در ابتدای هرماه مبلغ ثابت 1میلیون تومان را در هرکدام از گزینههای زیر سرمایهگذاری کرده باشد، ارزش دارایی وی در پای...
1000 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/6
تعداد شرکت کنندگان: 22542
مسابقه جسورانه
140201002 - عمومی-سوالات ویژه نوروز 1402
کدام گزینه برای سرمایهگذاری بلندمدت و افزایش پسانداز دوران بازنشستگی بهتر است؟ نکته: برای انتخاب گزینه صحیح مقاله زیر را مطالعه نمایید ۷ نک...
500 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/5
تعداد شرکت کنندگان: 19468
مسابقه جسورانه
140201001 - تخصصی-سوالات ویژه نوروز 1402
پیشبینی می کنید که در بازه زمانی یکم اسفند1401 تا 25 فروردین 1402 کدام سبد سرمایهگذاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت؟(مبنای محاسبات قیمت دلار...
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/1/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/1/5
تعداد شرکت کنندگان: 11681
مسابقه جسورانه
140112031 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مجموع تعداد فروش صادراتی کدامیک از شرکت های دارویی زیر در بهمن ماه بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/24
تعداد شرکت کنندگان: 15888
مسابقه جسورانه
140112030 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بیمه آسیا در کدام ماه خسارت بیشتری بابت درمان پرداخت کرده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/24
تعداد شرکت کنندگان: 15869
مسابقه جسورانه
140112029 - عمومی-مدیریت دارایی
پس از ابطال صندوق های صدور و ابطال سهامی، در چه بازه زمانی وجه حاصل از ابطال به حساب بانکی واریز خواهد شد؟
125 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/24 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/23
تعداد شرکت کنندگان: 16130
مسابقه جسورانه
140112028 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از صندوق های آگاه در روزهای آتی از ابزار آپشن استفاده خواهد کرد؟
150 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/24 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/23
تعداد شرکت کنندگان: 16194
مسابقه جسورانه
140112027 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شرکت ایران ترانسفو ری از زیرمجموعه کدام شرکت بورسی است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 16057
مسابقه جسورانه
140112026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام نماد زیر در وضعیت پذیره نویسی قرار دارد؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 16080
مسابقه جسورانه
140112025 - عمومی-دانش بازا سرمایه
کدام یک از صندوق های زیر وزن بیشتری از سبد سهام خود را به صنعت پتروشیمی اختصاص داده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/12/23 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 16024