{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140203015 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات شرکت شلرد در اردیبهشت ماه فروش صادراتی داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/11 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/10
تعداد شرکت کنندگان: 18140
مسابقه جسورانه
140203014 - عمومی-دانش بازار سرمایه
گوگرد تولید اردیبهشت ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/11 ساعت 11:59
تاریخ انتشار: 1402/3/10
تعداد شرکت کنندگان: 14460
مسابقه جسورانه
140203013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
اهرم مالی دقیقا چه کار میکند؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 18933
مسابقه جسورانه
140203012 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مزایای سرمایهگذاری در صندوق اهرمی چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/8
تعداد شرکت کنندگان: 20249
مسابقه جسورانه
140203011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
ویژگی واحدهای ممتاز صندوق اهرمی چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/8
تعداد شرکت کنندگان: 20221
مسابقه جسورانه
140203010 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در مورد واحدهای صندوق اهرمی صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/8 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/7
تعداد شرکت کنندگان: 20140
مسابقه جسورانه
140203009 - عمومی-دانش بازار سرمایه
صندوق اهرمی چند نوع واحد دارد؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/8 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/7
تعداد شرکت کنندگان: 20150
مسابقه جسورانه
140203008 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش‌ سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو
قیمت پایانی گسترش سرمايهگذاري ايران خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/6
تعداد شرکت کنندگان: 9917
مسابقه جسورانه
140203007 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گروه‌ صنعتي‌ سپاهان‌
قیمت پایانی گروه صنعتي سپاهان با نماد فسپا در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/6
تعداد شرکت کنندگان: 9847
مسابقه جسورانه
140203006 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 10 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1402/3/7 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1402/3/6
تعداد شرکت کنندگان: 10029