{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140110037 - عمومی-دانش بازار سرمایه
فسازان در کدام ماه بیشترین تعداد مجموع فروش صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/27
تعداد شرکت کنندگان: 18331
مسابقه جسورانه
140110036 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات داوه در آذر ماه فروش صادراتی داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/28 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/27
تعداد شرکت کنندگان: 18323
مسابقه جسورانه
140110035 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش آذر ماه شرکت خلنت نرخ مصرف کدام انرژی برای تولید محصولات در این دورهبیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/27 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/26
تعداد شرکت کنندگان: 17385
مسابقه جسورانه
140110034 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام کارخانجات تولیدی شهید قندی
قیمت پایانی کارخانجات تولیدی شهد قندی با نماد بکام پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/24
تعداد شرکت کنندگان: 8569
مسابقه جسورانه
140110033 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام بیمه ما
قیمت پایانی بیمه ما با نماد ما پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/24
تعداد شرکت کنندگان: 8487
مسابقه جسورانه
140110032 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۲۸ دی ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/25 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/24
تعداد شرکت کنندگان: 8600
مسابقه جسورانه
140110031 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تمرکز صندوقهای بخشی روی کدام یک از شاخصهای زیر است؟
200 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/20
تعداد شرکت کنندگان: 18507
مسابقه جسورانه
140110030 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به: 1401/12/29، شرکت چکارن موضوع مزایده فروش چند واحد آپارتمان بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/21 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/20
تعداد شرکت کنندگان: 18430
مسابقه جسورانه
140110029 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در حال حاضر چه تعداد صندوق سرمایهگذاری بخشی در کشور آمریکا فعالیت دارد؟
200 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/19
تعداد شرکت کنندگان: 18766
مسابقه جسورانه
140110028 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش آذر ماه شرکت شپترو، مصرف کدام نوع انرژی بابت تولید محصولات بیشتر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/10/20 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/10/19
تعداد شرکت کنندگان: 18767