{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
مسابقه جسورانه
140111023 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت شرکت در مفاد ماده 141 قانون تجارت، کدام یک از گزینه های زیر به...
125 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/12
تعداد شرکت کنندگان: 16213
مسابقه جسورانه
140111022 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از گزینه ای زیر برروی NAV صندوق نهال تاثیر گذار است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/13 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/12
تعداد شرکت کنندگان: 16220
مسابقه جسورانه
140111021 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت دسینا، برگزاری مزایده 3 دستگاه خودرو که جهت نوسازی به استحضار می رساند، ه...
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/11
تعداد شرکت کنندگان: 18124
مسابقه جسورانه
140111020 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شپاکسا در کدام ماه بیشترین مجموع تعداد فروش صادراتی را داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/11
تعداد شرکت کنندگان: 18218
مسابقه جسورانه
140111019 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از محصولات شرکت کگهر در دی ماه فروش صادراتی داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/11 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/10
تعداد شرکت کنندگان: 16995
مسابقه جسورانه
140111018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش دی ماه شرکت چفیبر، از کدام انرژی بابت تولید محصولات استفاده بیشتری شده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/11 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/10
تعداد شرکت کنندگان: 17901
مسابقه جسورانه
140111017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بیمه تجارت نو در دی ماه، بابت کدام گزینه خسارت بیشتری پرداخت کرده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/9
تعداد شرکت کنندگان: 17614
مسابقه جسورانه
140111016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به افشای اطلاعات با اهمیتسال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت دالبر، علت افزایش نرخ برخی محصولات چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/9
تعداد شرکت کنندگان: 17594
مسابقه جسورانه
140111015 - تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته
عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 12 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/8
تعداد شرکت کنندگان: 8870
مسابقه جسورانه
140111014 - تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت صندوق پشتوانه طلاي لوتوس
قیمت پایانی صندوق پشتوانه طلاي لوتوس با نماد طلا پایان معاملات روز چهارشنبه 12 بهمن ماه در چه محدودهای خواهد بود؟
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/11/9 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/11/8
تعداد شرکت کنندگان: 8593