{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

تحلیل بنیادی مقدماتی (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/10

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 15 الی 18

آنلاین

تحلیل بنیادی مقدماتی (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: قاسم آزاد

قیمت: 3,040,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز

تاریخ شروع: 1398/7/3

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 14 الی 17

آنلاین

فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز

شهر: شیراز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امید قیراطی

قیمت: 1,800,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 8

تحلیل بنیادی مقدماتی_مشهد

تاریخ شروع: 1398/7/17

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 16 الی 19

آنلاین

تحلیل بنیادی مقدماتی_مشهد

شهر: مشهد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: پوریا معتمدی

قیمت: 3,040,000 ریال رایگان

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ رشت

تاریخ شروع: 1398/7/13

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه 17 الی 20

آنلاین

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ رشت

شهر: رشت

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: علی اصغر انصاری

قیمت: 900,000 ریال رایگان

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه

تاریخ شروع: 1398/7/20

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه و دوشنبه 16 الی 19

آنلاین

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه

شهر: کرمانشاه

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: صادق امیری

قیمت: 1,350,000 ریال رایگان

تحلیل بنیادی مقدماتی_ یزد

تاریخ شروع: 1398/7/9

زمان برگزاری: سه شنبه ها 17 الی 20

آنلاین

تحلیل بنیادی مقدماتی_ یزد

شهر: یزد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محسن اسلامی فرد

قیمت: 3,040,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 3

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ قزوین

تاریخ شروع: 1398/7/13

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه و دوشنبه 16 الی 19

آنلاین

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مسعود رکنی

قیمت: 1,350,000 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
تحلیل بنیادی مقدماتی (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه قاسم آزاد تهران 1398/7/10 6 جلسه / 18 ساعت چهارشنبه ها 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 3,040,000 ریال رایگان 1,216,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز کلاس حضوری کارگزاری آگاه امید قیراطی شیراز 1398/7/3 4 جلسه / 12 ساعت چهارشنبه ها 14 الی 17 8 1,800,000 ریال رایگان 720,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی مقدماتی_مشهد کلاس حضوری کارگزاری آگاه پوریا معتمدی مشهد 1398/7/17 6 جلسه / 18 ساعت چهارشنبه ها 16 الی 19 3,040,000 ریال رایگان 1,216,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلترنویسی در دیده بان بازار_ رشت کلاس حضوری کارگزاری آگاه علی اصغر انصاری رشت 1398/7/13 2 جلسه / 6 ساعت شنبه و یکشنبه 17 الی 20 900,000 ریال رایگان 360,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه کلاس حضوری کارگزاری آگاه صادق امیری کرمانشاه 1398/7/20 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و یکشنبه و دوشنبه 16 الی 19 1,350,000 ریال رایگان 540,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی مقدماتی_ یزد کلاس حضوری کارگزاری آگاه محسن اسلامی فرد یزد 1398/7/9 6 جلسه / 18 ساعت سه شنبه ها 17 الی 20 3 3,040,000 ریال رایگان 1,216,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلترنویسی در دیده بان بازار_ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه مسعود رکنی قزوین 1398/7/13 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و یکشنبه و دوشنبه 16 الی 19 1,350,000 ریال رایگان 540,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر