{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد

تاریخ شروع: 1398/10/4

زمان برگزاری: چهارشنبه 14 الی 17

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد

شهر: خرم آباد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: هابیل خاوری

قیمت: 200,000 ریال رایگان

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد

تاریخ شروع: 1398/10/12

زمان برگزاری: پنجشنبه 14 الی 17

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد

شهر: خرم آباد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: هابیل خاوری

قیمت: 200,000 ریال رایگان

آموزش سایت tsetmc و تکنیک های معامله گری_ دزفول

تاریخ شروع: 1398/10/14

زمان برگزاری: شنبه 13:30 الی 17

آنلاین

آموزش سایت tsetmc و تکنیک های معامله گری_ دزفول

شهر: دزفول

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: رضوان سروش نیا

قیمت: 200,000 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

تاریخ شروع: 1398/10/5

زمان برگزاری: پنجشنبه 9 الی 15

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

شهر: مشهد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فرزانه عسگری

قیمت: 0 ریال رایگان

تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc_ اراک

تاریخ شروع: 1398/9/27

زمان برگزاری: چهارشنبه 15 الی 17

آنلاین

تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc_ اراک

شهر: اراک

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمد غلامحسینی

قیمت: 200,000 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/28

زمان برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان شیخ بهایی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/28

زمان برگزاری: پنجشنبه 14 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فرهاد سلیمیان

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/27

زمان برگزاری: چهارشنبه 16:30 الی 19

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان شیخ بهایی

قیمت: 200,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/27

زمان برگزاری: چهارشنبه 14 الی 16:30

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان شیخ بهایی

قیمت: 200,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 7

تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc _ قزوین

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه 16 الی 18

آنلاین

تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc _ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد کریمی

قیمت: 200,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ آمل

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه 14 الی 16

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ آمل

شهر: آمل

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سمانه خسرویان

قیمت: 200,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 4

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

شهر: کرمان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امیر مذکوری

قیمت: 0 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد کلاس حضوری کارگزاری آگاه هابیل خاوری خرم آباد 1398/10/4 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 14 الی 17 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ خرم آباد کلاس حضوری کارگزاری آگاه هابیل خاوری خرم آباد 1398/10/12 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه 14 الی 17 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت tsetmc و تکنیک های معامله گری_ دزفول کلاس حضوری کارگزاری آگاه رضوان سروش نیا دزفول 1398/10/14 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 13:30 الی 17 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد کلاس حضوری کارگزاری آگاه فرزانه عسگری مشهد 1398/10/5 1 جلسه / 6 ساعت پنجشنبه 9 الی 15 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc_ اراک کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمد غلامحسینی اراک 1398/9/27 1 جلسه / 2 ساعت چهارشنبه 15 الی 17 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه ایمان شیخ بهایی اصفهان 1398/9/28 1 جلسه / 4 ساعت پنجشنبه 9 الی 13 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه فرهاد سلیمیان اصفهان 1398/9/28 1 جلسه / 4 ساعت پنجشنبه 14 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه ایمان شیخ بهایی اصفهان 1398/9/27 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 16:30 الی 19 ظرفیت تکمیل است 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه ایمان شیخ بهایی اصفهان 1398/9/27 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 14 الی 16:30 7 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی و تکنیکهای معاملاتی سایت tsetmc _ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه حامد کریمی قزوین 1398/9/26 1 جلسه / 2 ساعت سه شنبه 16 الی 18 ظرفیت تکمیل است 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse_ آمل کلاس حضوری کارگزاری آگاه سمانه خسرویان آمل 1398/9/26 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 14 الی 16 4 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امیر مذکوری کرمان 1398/9/26 1 جلسه / 4 ساعت سه شنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر