{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse ( حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/17

زمان برگزاری: یکشنبه 15 الی 18

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse ( حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/2

زمان برگزاری: شنبه 10 الی 13

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمود مرادی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه)

تاریخ شروع: 1398/8/30

زمان برگزاری: پنجشنبه 14 الی 17

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 5

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/4

زمان برگزاری: دوشنبه ها 10 الی 13

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمود مرادی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 9

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/2

زمان برگزاری: شنبه 10 الی 13

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مجتبی ترکی

قیمت: 0 ریال رایگان

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/4

زمان برگزاری: دوشنبه ها 15 الی 18

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حمیدرضا صفری

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 9

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/3

زمان برگزاری: یکشنبه 10 الی 13

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمود مرادی

قیمت: 0 ریال رایگان

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/3

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 15 الی 18

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: علی هدیه

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 9

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/4

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: علی هدیه

قیمت: 0 ریال رایگان

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/6

زمان برگزاری: چهارشنبه 15 الی 18

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: توحید ولادتی

قیمت: 0 ریال رایگان

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/7

زمان برگزاری: پنج شنبه 10 الی 16

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: توحید ولادتی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 5

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه)

تاریخ شروع: 1398/8/30

زمان برگزاری: پنج شنبه 10 الی 13

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه)

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse ( حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی افضلیان تهران 1398/9/17 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمود مرادی تهران 1398/9/2 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 10 الی 13 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) عرفان محمدی تهران 1398/8/30 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه 14 الی 17 5 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمود مرادی تهران 1398/9/4 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه ها 10 الی 13 9 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مجتبی ترکی تهران 1398/9/2 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه حمیدرضا صفری تهران 1398/9/4 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه ها 15 الی 18 9 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمود مرادی تهران 1398/9/3 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) علی هدیه تهران 1398/9/3 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه 15 الی 18 9 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) علی هدیه تهران 1398/9/4 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) توحید ولادتی تهران 1398/9/6 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) توحید ولادتی تهران 1398/9/7 1 جلسه / 6 ساعت پنج شنبه 10 الی 16 5 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (شعبه میدان سپاه) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه میدان سپاه) عرفان محمدی تهران 1398/8/30 1 جلسه / 3 ساعت پنج شنبه 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر