{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/8

زمان برگزاری: دوشنبه 10 الی 13

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 6

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/15

زمان برگزاری: دوشنبه ها 15 الی 18

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مجتبی ترکی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/7

زمان برگزاری: یکشنبه 10 الی 13

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سهیل ابراهیمی

قیمت: 0 ریال رایگان

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/2

زمان برگزاری: سه شنبه ها 10 الی 13

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مجتبی ترکی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

آموزش سایت TSETMC (حضوری) 52415241

تاریخ شروع: 1398/7/2

زمان برگزاری: سه شنبه 10 الی 13

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (حضوری) 52415241

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سهیل ابراهیمی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/15

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/4

زمان برگزاری: پنج شنبه 10 الی 16

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مجتبی ترکی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/8

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

ورود موفق به بورس (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/7/6

زمان برگزاری: شنبه ها 15 الی 18

آنلاین

ورود موفق به بورس (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: عرفان محمدی

قیمت: 300,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر

تاریخ شروع: 1398/7/7

زمان برگزاری: یکشنه و دوشنبه و سه شنبه 17 الی 20

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر

شهر: ماهشهر

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: علی رضایی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 2

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر

تاریخ شروع: 1398/7/21

زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه 17 الی 20

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر

شهر: ماهشهر

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: علی رضایی

قیمت: 0 ریال رایگان

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ ماهشهر

تاریخ شروع: 1398/7/29

زمان برگزاری: دوشنبه 17 الی 20

آنلاین

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ ماهشهر

شهر: ماهشهر

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: علی رضایی

قیمت: 200,000 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه عرفان محمدی تهران 1398/7/8 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 10 الی 13 6 500,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مجتبی ترکی تهران 1398/7/15 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه ها 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 300,000 ریال رایگان 120,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه سهیل ابراهیمی تهران 1398/7/7 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مجتبی ترکی تهران 1398/7/2 2 جلسه / 6 ساعت سه شنبه ها 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 300,000 ریال رایگان 120,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (حضوری) 52415241 کلاس حضوری کارگزاری آگاه سهیل ابراهیمی تهران 1398/7/2 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه عرفان محمدی تهران 1398/7/15 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 500,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مجتبی ترکی تهران 1398/7/4 1 جلسه / 6 ساعت پنج شنبه 10 الی 16 ظرفیت تکمیل است 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه عرفان محمدی تهران 1398/7/8 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 500,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه عرفان محمدی تهران 1398/7/6 2 جلسه / 6 ساعت شنبه ها 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 300,000 ریال رایگان 300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر کلاس حضوری کارگزاری آگاه علی رضایی ماهشهر 1398/7/7 3 جلسه / 9 ساعت یکشنه و دوشنبه و سه شنبه 17 الی 20 2 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ماهشهر کلاس حضوری کارگزاری آگاه علی رضایی ماهشهر 1398/7/21 3 جلسه / 9 ساعت یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه 17 الی 20 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse _ ماهشهر کلاس حضوری کارگزاری آگاه علی رضایی ماهشهر 1398/7/29 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 17 الی 20 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر