{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ دزفول

تاریخ شروع: 1398/6/5

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه 14 الی 17

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ دزفول

شهر: دزفول

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: رضوان سروش نیا

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 7

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس _ زنجان

تاریخ شروع: 1398/6/10

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 17

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس _ زنجان

شهر: زنجان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: الهه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ بابل

تاریخ شروع: 1398/6/2

زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 14 الی 17

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ بابل

شهر: بابل

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: منا قنبرپور

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز

تاریخ شروع: 1398/6/2

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه 16 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز

شهر: اهواز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز

تاریخ شروع: 1398/6/4

زمان برگزاری: دوشنبه و سه شنبه 16 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز

شهر: اهواز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج

تاریخ شروع: 1398/6/6

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 15 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج

شهر: کرج

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محسن رضایی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج

تاریخ شروع: 1398/6/6

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 10 الی 14

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج

شهر: کرج

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محسن رضایی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز

تاریخ شروع: 1398/6/10

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز

شهر: تبریز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی فراهی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز

تاریخ شروع: 1398/6/24

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز

شهر: تبریز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی فراهی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

تاریخ شروع: 1398/6/2

زمان برگزاری: شنبه ها 16 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد کریمی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 4

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

تاریخ شروع: 1398/6/23

زمان برگزاری: شنبه ها 16 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد کریمی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان

تاریخ شروع: 1398/6/10

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه و دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان

شهر: گرگان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سمیرا مقصودلو

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ دزفول کلاس حضوری کارگزاری آگاه رضوان سروش نیا دزفول 1398/6/5 2 جلسه / 6 ساعت سه شنبه و چهارشنبه 14 الی 17 7 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس _ زنجان کلاس حضوری کارگزاری آگاه الهه شهبازی زنجان 1398/6/10 3 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ بابل کلاس حضوری کارگزاری آگاه منا قنبرپور بابل 1398/6/2 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 14 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز کلاس حضوری کارگزاری آگاه معصومه شهبازی اهواز 1398/6/2 2 جلسه / 6 ساعت شنبه و یکشنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ اهواز کلاس حضوری کارگزاری آگاه معصومه شهبازی اهواز 1398/6/4 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه و سه شنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج کلاس حضوری کارگزاری آگاه محسن رضایی کرج 1398/6/6 2 جلسه / 8 ساعت چهارشنبه ها 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرج کلاس حضوری کارگزاری آگاه محسن رضایی کرج 1398/6/6 2 جلسه / 8 ساعت چهارشنبه ها 10 الی 14 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی فراهی تبریز 1398/6/10 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ تبریز کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی فراهی تبریز 1398/6/24 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه حامد کریمی قزوین 1398/6/2 4 جلسه / 8 ساعت شنبه ها 16 الی 18 4 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه حامد کریمی قزوین 1398/6/23 4 جلسه / 8 ساعت شنبه ها 16 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان کلاس حضوری کارگزاری آگاه سمیرا مقصودلو گرگان 1398/6/10 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و یکشنبه و دوشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر