{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان

تاریخ شروع: 1398/9/17

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ها 14 الی 17

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان

شهر: گرگان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سمیرا مقصودلو

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ساری

تاریخ شروع: 1398/9/16

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ساری

شهر: ساری

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: زهرا فاضل اشرفی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس ( شعبه سعادت آباد)

تاریخ شروع: 1398/9/17

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 15 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس ( شعبه سعادت آباد)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه سعادت آباد)

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

تاریخ شروع: 1398/9/16

زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه 16 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

شهر: مشهد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: جعفر سلیمانی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

تاریخ شروع: 1398/9/17

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه 13 الی 16

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد

شهر: مشهد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فرزانه عسگری

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

تاریخ شروع: 1398/9/19

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 16 الی 18

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد کریمی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ رشت

تاریخ شروع: 1398/9/16

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ رشت

شهر: رشت

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حسین اسماعیلی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل

تاریخ شروع: 1398/9/16

زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه 14 الی 16

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل

شهر: آمل

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سمانه خسرویان

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل

تاریخ شروع: 1398/9/24

زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه 14 الی 16

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل

شهر: آمل

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سمانه خسرویان

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

تاریخ شروع: 1398/9/16

زمان برگزاری: شنبه 15 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

شهر: کرمان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امیر مذکوری

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

تاریخ شروع: 1398/9/19

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

شهر: کرمان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امیر مذکوری

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

تاریخ شروع: 1398/9/24

زمان برگزاری: یکشنبه 15 الی 19

آنلاین

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان

شهر: کرمان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امیر مذکوری

قیمت: 0 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ گرگان کلاس حضوری کارگزاری آگاه سمیرا مقصودلو گرگان 1398/9/17 3 جلسه / 9 ساعت یکشنبه و سه شنبه ها 14 الی 17 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ ساری کلاس حضوری کارگزاری آگاه زهرا فاضل اشرفی ساری 1398/9/16 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و یکشنبه دوشنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس ( شعبه سعادت آباد) کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه سعادت آباد) معصومه شهبازی تهران 1398/9/17 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد کلاس حضوری کارگزاری آگاه جعفر سلیمانی مشهد 1398/9/16 2 جلسه / 6 ساعت شنبه و دوشنبه 16 الی 19 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_مشهد کلاس حضوری کارگزاری آگاه فرزانه عسگری مشهد 1398/9/17 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه و سه شنبه 13 الی 16 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه حامد کریمی قزوین 1398/9/19 3 جلسه / 6 ساعت سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 16 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ رشت کلاس حضوری کارگزاری آگاه حسین اسماعیلی رشت 1398/9/16 3 جلسه / 9 ساعت شنبه و یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل کلاس حضوری کارگزاری آگاه سمانه خسرویان آمل 1398/9/16 2 جلسه / 4 ساعت شنبه و دوشنبه 14 الی 16 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ آمل کلاس حضوری کارگزاری آگاه سمانه خسرویان آمل 1398/9/24 2 جلسه / 4 ساعت یکشنبه و دوشنبه 14 الی 16 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امیر مذکوری کرمان 1398/9/16 1 جلسه / 4 ساعت شنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امیر مذکوری کرمان 1398/9/19 1 جلسه / 4 ساعت سه شنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس_ کرمان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امیر مذکوری کرمان 1398/9/24 1 جلسه / 4 ساعت یکشنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر