{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
آنلاین

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار سرمایه-زاهدان( حضوری)

مدرس: مسلم مرادزاده

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (زاهدان)

شروع: 1401/9/9

پایان ثبت نام: 1401/9/8

چهارشنبه 16 الی 19

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

چگونه در بورس کالا خودرو بخریم؟- زاهدان (حضوری)

مدرس: اسما دانشور

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (زاهدان)

شروع: 1401/9/26

پایان ثبت نام: 1401/9/25

شنبه 15 الی 18

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

کدال خوانی_ زاهدان (حضوری)

مدرس: مسلم مرادزاده

سطح دوره: متوسط

موسسه: کارگزاری آگاه (زاهدان)

شروع: 1401/9/19

پایان ثبت نام: 1401/9/18

شنبه 16 الی 19

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

کسب بازدهی ثابت بدون سرمایه گذاری در بانک _ زاهدان(حضوری)

مدرس: مسلم مرادزاده

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (زاهدان)

شروع: 1401/9/13

پایان ثبت نام: 1401/9/12

یکشنبه 16 الی 19

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: {{semester.RemainCapacity}}

ظرفیت تکمیل است

عدم امکان ثبت نام

آنلاین

{{semester.Title}}

مدرس: {{semester.TeacherTitle}}

سطح دوره: {{semester.LevelTitle}}

موسسه: {{semester.InstitutionTitle}} ({{semester.RegionTitle}})

شروع: {{vm.getJalali(semester.StartingTime)}}

پایان ثبت نام: {{vm.getJalali(semester.EndRegisteringTime)}}

{{semester.TimeSessionDescription}}

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال برای شما: {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال

قیمت: رایگان

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار سرمایه-زاهدان( حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مسلم مرادزاده زاهدان 1401/9/9 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه در بورس کالا خودرو بخریم؟- زاهدان (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه اسما دانشور زاهدان 1401/9/26 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
کدال خوانی_ زاهدان (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مسلم مرادزاده زاهدان 1401/9/19 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
کسب بازدهی ثابت بدون سرمایه گذاری در بانک _ زاهدان(حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه مسلم مرادزاده زاهدان 1401/9/13 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
{{semester.Title}} {{semester.CourseTypeTitle}} {{semester.PresentationTypeTitle}} {{semester.InstitutionTitle}} {{semester.TeacherTitle}} {{semester.RegionTitle}} {{vm.getJalali(semester.StartingTime)}} {{semester.SessionCount}} جلسه / {{semester.Duration}} ساعت {{semester.TimeSessionDescription}} {{semester.RemainCapacity}} ظرفیت تکمیل است عدم امکان ثبت نام {{semester.Fee | number}} ریال رایگان {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر