Avatar
  • تاریخ :۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
https://bashgah.com/blog/question/?p=63573

جایگاه در صف سفارش

در صورتی که نوع اعتبار را معتبر تا لغو انتخاب کرده باشیم جایگاه صفی که در روز اول قرارداریم برای روز بعد معتبر خواهد بود؟
برای مثال امروز یک سهم سفارش دادیم جایگاهمان در صف ۱۰۰۰ می باشد و تا نفر ۵۰۰ سهم می رسد. آیا برای روز بعد جایگاه ما در صف ۵۰۰ خواهد بود یا دوباره در انتهای صف قرار می گیریم؟

  • ۱پاسخ
  • ۹۰۵بازدید
پاسخ