نتایج برندگان مسابقه هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۰لغایت ۱۶ شهریور ماه است. نتایج برندگان بازه دوم شهریور ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۵،۲۶۷ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه اول شهریور ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۳ لغایت ۸  شهریور ماه است. نتایج برندگان بازه اول شهریور ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۹۲۲ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقات مرداد ماه ۹۷ بآشگاه و بازه پایانی آن

نتایج برندگان مسابقات مرداد ماه ۹۷ بآشگاه و بازه پایانی آن

ضمن آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه شما عزیزان؛ به استحضار می‌رسانیم بررسی مسابقه‌های مرداد ماه ۹۷ براساس بازه زمانی ۱ مرداد تا ۲ شهرریور ماه ۹۷ انجام شده و نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است.

جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه  جایزه ریالی 
۱ AJ9562 سهند ۸۲۴۱ ۱  ۳,۰۶۱,۸۵۷
۲ AK2835 سهند ۸۱۹۴ ۲   ۲,۹۰۸,۷۶۴
۳ AK4514 سهند ۷۹۶۱ ۳ ۲,۷۶۳,۳۲۶

در مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۵۹ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۶,۱۷۵ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت‌کنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه چهارم مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۱۱۲ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۴ لغایت  ۱۹ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه سوم مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۹۴۹ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۶ لغایت ۱۳ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه دوم مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۰۸۹ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه اول مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱ لغایت ۵ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه اول مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۸۹۴ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

فراخوان طراحی سوال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

فراخوان طراحی سوال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

همان‌طور که پیشتر طی اطلاع‌رسانی صورت گرفته اعلام گردید فراخوان طراحی سوال پس از اعلام نتایج برندگان مسابقات تیر ماه برگزار می‌گردد. این کمپین از تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۷ الی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌شود.

نحوه شرکت در فراخوان:
همان‌طور که بیان شد ۱۰۰ نفر برگزیده مسابقات تیر ماه می‌توانند با تکمیل فرم ویژه‌ای که در ادامه مطلب حاضر درج شده است، در این طرح شرکت کنند. سوالاتی که از نظر فنی، محتوایی و تخصصی توسط کارشناسان بخش مسابقات مورد تایید قرار گیرد به همراه نام طراح آن در سایت بآشگاه مشتریان منتشر خواهد شد. ترتیب انتشار سوالات بر عهده مدیریت سایت بوده و تا پایان آبان ماه به اتمام خواهد رسید.

مهلت شرکت در فراخوان طراحی سوال:
‌مهلت شرکت در این فراخوان و ارسال سوالات از تاریخ ۸ مرداد تا ۲۰ مرداد ماه خواهد بود. سوالات تایید شده از اول شهریور در سایت بآشگاه منتشر می شود.

جوایز برندگان:‌
به ۳ نفر برتر که سوالات منتشر شده ایشان بیشترین تعداد شرکت کننده را در میان سایر سوالات طراحی شده کمپین داشته باشد به ازای هر سوال  تایید شده ۵۰۰ امتیاز و علاوه بر این به نفر اول هدیه‌ای به ارزش ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعطا خواهد شد.

نتایج برندگان مسابقات تیر ماه ۹۷ بآشگاه و بازه پایانی آن

نتایج برندگان مسابقات تیر ماه ۹۷ بآشگاه و بازه پایانی آن

ضمن آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه شما عزیزان؛ به استحضار می‌رسانیم بررسی مسابقه‌های تیر ماه ۹۷ براساس بازه زمانی ۱ تیر تا ۳۱ تیر ماه ۹۷ انجام شده و نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است.

جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه ریالی
۱ AA3919 دنا ۱۱۵۹۵ ۱ ۳۰۲۵۸۲۵٫۵
۲ AK3886 تفتان ۱۱۵۹۵ ۱ ۳۰۲۵۸۲۵٫۵
۳ AJ8818 سهند ۱۱۴۸۲ ۲ ۲۸۷۴۵۳۴٫۲

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۷

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه سوم تیر ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۲ تیر ماه است. نتایج برندگان بازه سوم تیر ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۴ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۸۴۵ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است: