نتایج برندگان مسابقه هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • agah1
 • ۰ نظر
 • ۱۶ مشاهده
گزارش برندگان مسابقات هفته اول فروردین ماه 98

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه،ن نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • agah1
 • ۹۵ نظر
 • ۹۴۲ مشاهده
گزارش برندگان مسابقات هفته اول فروردین ماه 98

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • agah1
 • ۱ نظر
 • ۲۳ مشاهده
گزارش برندگان مسابقات هفته اول فروردین ماه 98

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۳۱ فروردین ماه لغایت ۵ اردیبهشت ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم فروردین ماه ۱۳۹۸

 • ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 • agah1
 • ۴۸ نظر
 • ۵۷۰ مشاهده
گزارش برندگان مسابقات هفته اول فروردین ماه 98

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه دوم فروردین ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۱۷ فروردین ماه لغایت ۲۲ فروردین ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته اول فروردین ماه ۱۳۹۸

 • ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
 • agah1
 • ۲۱ نظر
 • ۵۴۰ مشاهده
گزارش برندگان مسابقات هفته اول فروردین ماه 98

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه اول فروردین ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۶ فروردین ماه لغایت ۱۲ فروردین ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم اسفند ماه ۱۳۹۷

 • ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
 • agah1
 • ۴ نظر
 • ۱۰۶ مشاهده
نتایج مسابقات باشگاه مشتریان

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه سوم اسفند ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۹ اسفند ماه لغایت ۲۳ اسفند ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اسفند ماه ۱۳۹۷

 • ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
 • agah1
 • ۰ نظر
 • ۶۰ مشاهده
نتایج مسابقات باشگاه مشتریان

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه دوم اسفند ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۲ اسفند ماه لغایت ۱۶ اسفند ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۷

 • ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
 • agah1
 • ۱ نظر
 • ۱۳۳ مشاهده
نتایج مسابقات باشگاه مشتریان

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه اول اسفند ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۵ اسفند ماه لغایت ۹ اسفند ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۷

 • ۴ اسفند ۱۳۹۷
 • agah1
 • ۱۳ نظر
 • ۱۶۱ مشاهده
نتایج مسابقات باشگاه مشتریان

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۲۱ بهمن  لغایت ۲۵ بهمن ماه است. نتایج برندگان بازه سوم بهمن ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید