نتایج برندگان مسابقه هفته اول و دوم فروردین ماه ۱۳۹۵

با آرزوی سالی نیکو و سرشار از سلامتی و ضمن عرض پوزش از تاخیر بوجود آمده در اعلام نتایج هفته اول و دوم فروردین ماه ۹۵، در این مطلب برندگان هر دو هفته اعلام خواهند شد.

آمار هفته اول فروردین ۹۵:

در اولین هفته فروردین سال ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۶ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۰۹۱ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده درهفته اول فروردین ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۱
سبلان ۲
دنا ۸
توچال ۲۸
تفتان ۵۰
سهند ۱۷۱
الوند ۱۵۵
بینالود ۲۰۹
رامند ۲۳۳
بیستون ۱۳۱
کاربر ۱۰۳

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول فروردین ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ دانش بازار سرمایه- طرااح: امیر حسین ادیب نیا ۱۰۰ ۷۶۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
۲ دانش بازار سرمایه- طراح : ماریا نطاقی ۷۵ ۷۶۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
۳ عمومی- دانش بازار سرمایه-طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۸۴۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۴ عمومی- قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۸۳۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۵ تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۰۰ ۹۰۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
۶ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح : ماریا نطاقی ۷۵ ۹۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

اسامی برندگان هفته اول مسابقه­‌های فروردین ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲تا ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AB8368 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲ AA2549 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳ AA1237 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴ AB7436 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵ AB7472 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶ AA2135 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷ AA2791 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸ AA1141 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹ AB7265 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰ AB6619 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱ AA3930 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲ AA2380 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳ AB8065 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴ AA4226 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵ AA5779 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶ AA3129 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷ AA0647 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸ AA2560 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹ AB7329 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰ AA2255 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱ AA4274 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲ AA2564 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳ AA3927 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴ AA1512 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۵ AA2465 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۶ AB8265 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۷ AA4503 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۸ AA3320 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۹ AA0328 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۰ AA0828 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۱ AA2946 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۲ AA5385 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۳ AA2386 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۴ AA2301 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۵ AA0507 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۶ AA1134 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۷ AA3498 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۸ AA4193 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۳۹ AA2512 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۰ AB8251 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۱ AB8294 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۲ AA3908 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۳ AA2735 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۴ AB6552 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۵ AA5212 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۶ AA2950 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۷ AA5930 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۸ AA3871 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۴۹ AA4946 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۰ AB7196 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۱ AA2491 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۲ AA3040 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۳ AA2783 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۴ AB8423 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۵ AB7739 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۶ AA5416 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۷ AA0448 دنا ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۸ AA3757 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۵۹ AB8425 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۰ AA5781 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۱ AB6317 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۲ AB7434 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۳ AB7264 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۴ AA0759 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۵ AA5774 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۶ AA2867 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۷ AA5240 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۸ AA4317 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۶۹ AA5393 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۰ AA5622 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۱ AA5771 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۲ AA2133 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۳ AA3830 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۴ AA5304 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۵ AB7762 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۶ AA2559 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۷ AA2856 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۸ AA0392 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۷۹ AA2678 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۰ AA5777 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۱ AA5177 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۲ AA3684 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۳ AA0756 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۴ AB5947 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۵ AB6767 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۶ AB8066 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۷ AA3186 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۸ AB8017 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۸۹ AA2774 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۰ AA4313 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۱ AA4478 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۲ AA2996 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۳ AB6601 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۴ AA4563 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۵ AB7728 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۶ AA3221 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۷ AA3140 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۸ AB7263 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۹۹ AA5780 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۰ AA0411 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۱ AB7290 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۲ AB7427 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۳ AA3032 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۴ AA2948 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۵ AB5963 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۶ AB8258 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۷ AB7725 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۸ AA1270 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۰۹ AA3636 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۰ AA1450 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۱ AA4517 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۲ AA5481 دنا ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۳ AA4287 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۴ AA2968 دنا ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۵ AB7746 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۶ AA5558 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۷ AB7449 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۸ AA3096 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۱۹ AA1891 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۰ AA5745 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۱ AA4315 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۲ AA4170 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۳ AB6790 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۴ AA5895 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۵ AB7711 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۶ AB6078 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۷ AA0394 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۸ AB7216 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۲۹ AA3497 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۰ AB7030 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۱ AA5792 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۲ AA3234 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۳ AA4784 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۴ AA0439 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۵ AA3685 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۶ AB7548 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۷ AB8421 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۸ AA2780 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۳۹ AA2495 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۰ AB6788 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۱ AA5914 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۲ AA1120 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۳ AA2865 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۴ AA3677 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۵ AA5457 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۶ AA2203 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۷ AA2186 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۸ AA3964 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۴۹ AA0324 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۰ AA4424 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۱ AA3850 دنا ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۲ AB6625 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۳ AA3926 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۴ AA5082 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۵ AA4222 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۶ AA5735 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۷ AB8067 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۸ AA4179 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۵۹ AA4750 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۰ AA2885 دماوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۱ AB6816 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۲ AA5775 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۳ AA2548 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۴ AB8115 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۵ AA3986 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۶ AA0758 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۷ AA0554 سبلان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۸ AB8107 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۶۹ AA2325 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۰ AA2576 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۱ AA2855 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۲ AA3256 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۳ AB7752 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۴ AA3886 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۵ AA2801 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۶ AA3946 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۷ AB7735 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۸ AA2771 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۷۹ AA4253 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۰ AA5455 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۱ AA0340 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۲ AA2136 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۳ AB6007 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۴ AA5744 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۵ AA5601 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۶ AA3560 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۷ AA5449 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۸ AB6275 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۸۹ AB8542 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۰ AB7546 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۱ AA1296 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۲ AA3691 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۳ AA3203 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۴ AA5844 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۵ AA4291 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۶ AA5409 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۷ AA4740 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۸ AA2742 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۱۹۹ AA4580 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۰ AB7358 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۱ AA2514 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۲ AA3561 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۳ AA4175 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۴ AB7712 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۵ AB7965 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۶ AB7981 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۷ AA1271 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۸ AA5793 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۰۹ AA3931 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۰ AB6032 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۱ AA5667 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۲ AA5929 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۳ AA4107 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۴ AA4185 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۵ AA0078 دنا ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۶ AA5726 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۷ AA5015 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۸ AA0760 تفتان ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۱۹ AA3690 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۰ AA3361 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۱ AB8422 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۲ AA5415 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۳ AA5749 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۴ AA2785 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۵ AA2336 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۶ AA4166 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۷ AA3876 سهند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۸ AA2720 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۲۹ AA3257 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۰ AA5747 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۱ AA5611 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۲ AB7443 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۳ AA4220 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۴ AA5773 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۵ AA2192 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۶ AA5490 توچال ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۷ AA5529 الوند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۸ AA5178 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۳۹ AB6562 کاربر ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴۰ AA4312 بیستون ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴۱ AB7466 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴۲ AA2674 بینالود ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴۳ AB7761 رامند ۵۰۰ ۱ ۵۰۰
۲۴۴ AB6794 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۴۵ AB8189 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۴۶ AA0532 توچال ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۴۷ AA2937 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۴۸ AA0333 دنا ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۴۹ AA2459 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۰ AA5909 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۱ AB6454 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۲ AA2298 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۳ AA3148 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۴ AA5097 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۵ AA4008 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۶ AA3177 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۷ AB6082 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۸ AB8452 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۵۹ AB8140 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۰ AA5863 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۱ AB8309 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۲ AA5207 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۳ AA0363 توچال ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۴ AA3145 توچال ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۵ AA1514 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۶ AA2911 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۷ AA3088 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۸ AB8208 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۶۹ AB7649 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۰ AA5894 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۱ AA5860 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۲ AB7081 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۳ AB8412 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۴ AA5760 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۵ AB8472 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۶ AA4027 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۷ AA5663 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۸ AA2581 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۷۹ AA3291 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۰ AB6977 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۱ AA3292 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۲ AB8406 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۳ AA0750 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۴ AA4574 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۵ AA3949 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۶ AA0413 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۷ AA5908 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۸ AA5096 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۸۹ AA2233 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۰ AA3723 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۱ AB7615 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۲ AA0564 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۳ AA4015 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۴ AA0690 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۵ AB6265 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۶ AA3051 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۷ AA2466 توچال ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۸ AA5762 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۲۹۹ AA5865 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۰ AA4212 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۱ AB6162 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۲ AB6564 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۳ AA0529 دنا ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۴ AB6367 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۵ AA5810 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۶ AA5862 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۷ AA0779 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۸ AA4819 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۰۹ AA3161 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۰ AB8319 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۱ AA3385 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۲ AB7721 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۳ AA0869 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۴ AA5368 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۵ AB8303 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۶ AB7868 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۷ AA0678 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۸ AA3287 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۱۹ AB7082 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۰ MA015 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۱ AB7125 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۲ AA5873 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۳ AA1464 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۴ AB8343 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۵ AB7665 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۶ AB6468 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۷ AB6504 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۸ AB8180 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۲۹ AA3264 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۰ AA4870 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۱ AA5761 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۲ AA4822 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۳ AB7345 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۴ AA5606 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۵ AB6485 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۶ AB6556 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۷ AA3167 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۸ AA5758 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۳۹ AB6157 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۰ AA4275 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۱ AA0354 تفتان ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۲ AB7202 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۳ AA1068 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۴ AB7399 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۵ AA3456 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۶ AA4018 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۷ AA4834 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۸ AB6377 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۴۹ AB6448 کاربر ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۰ AA5875 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۱ AA5798 بیستون ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۲ AB6241 الوند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۳ AB7734 بینالود ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۴ AA5759 رامند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳
۳۵۵ AA1346 سهند ۴۲۵ ۲ ۲۱۳

آمار هفته دوم فروردین ۱۳۹۵:

در دومین هفته فروردین ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۸ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲۰۴۵ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده درهفته دوم فروردین ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۱
سبلان ۲
دنا ۱۶
توچال ۴۱
تفتان ۹۹
سهند ۳۱۸
الوند ۲۷۶
بینالود ۳۶۹
رامند ۳۸۵
بیستون ۳۰۵
کاربر ۲۳۳

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم فروردین ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- طراح: علی اصغر کلاهی ۷۵ ۱۵۶۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۲ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۷۵ ۱۶۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۳ عمومی- وام قرض الحسنه در بآشگاه کارگزاری آگاه- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۱۷۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
۴ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۱۶۸۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
۵ عمومی- عرضه های اولیه- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۱۷۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
۶ عمومی- قوانین و مقررات بازار سرمایه- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
۷ عمومی- قوانین و مقررات بازار سرمایه- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۱۵۹۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
۸ عمومی- اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه- طراح: الهه عظیم پور ۷۵ ۱۳۲۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲

اسامی برندگان هفته دوم مسابقه­‌های فروردین ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ تا ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AA0965 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲ AA2549 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳ AA5920 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴ AA5759 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵ AB7436 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶ AA2135 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷ AA0162 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸ AA1263 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹ AA1141 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰ AB6377 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱ AA5103 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲ AA1345 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳ AA2380 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴ AB7950 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵ AA3941 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶ AA0309 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷ AA5779 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸ AA0647 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۹ AB7770 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۰ AB6337 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۱ AA1512 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۲ AA5664 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۳ AB8138 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۴ AA0311 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۵ AB6583 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۶ AA0354 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۷ AA0828 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۸ AA5758 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۲۹ AB8639 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۰ AB6157 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۱ AA2386 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۲ AA5191 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۳ AA1397 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۴ AA2320 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۵ AB8131 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۶ AA0507 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۷ AA1134 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۸ AA0556 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۳۹ AA5732 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۰ AA2324 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۱ AB7939 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۲ AA2510 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۳ AA2497 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۴ AA5729 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۵ AA0344 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۶ AA5774 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۷ AA5240 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۸ AA5393 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۴۹ AA4746 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۰ AA5622 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۱ AB7301 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۲ AA5771 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۳ AB8715 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۴ AB6584 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۵ AB7125 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۶ AA1670 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۷ AA2593 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۸ AA0392 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۵۹ AA5777 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۰ AA0678 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۱ AA4328 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۲ AA1153 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۳ AB8303 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۴ AB6581 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۵ AB5947 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۶ AA4813 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۷ AA1741 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۸ AB7891 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۶۹ AB8763 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۰ AA3977 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۱ AB6587 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۲ AA0190 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۳ AB6670 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۴ AA1722 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۵ AA4478 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۶ AA0155 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۷ AB7334 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۸ AA4267 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۷۹ AA1858 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۰ AB7728 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۱ AA2028 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۲ AA5780 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۳ AB7290 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۴ AB6066 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۵ AA4819 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۶ AB8063 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۷ AA2229 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۸ AB8494 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۸۹ AA2990 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۰ AB6673 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۱ AB7270 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۲ AA1450 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۳ AB6367 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۴ AB6630 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۵ AA4212 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۶ AA5865 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۷ AB7449 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۸ AB8337 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۹۹ AB8145 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۰ AB7940 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۱ AA5895 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۲ AA0196 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۳ AA2504 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۴ AB7711 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۵ AA0690 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۶ AB6687 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۷ AA0394 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۸ AB6473 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۰۹ AA0564 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۰ AA2509 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۱ AA2176 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۲ AA3497 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۳ AA5792 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۴ AA2233 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۵ AB6579 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۶ AB8716 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۷ AA3147 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۸ AA1312 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۱۹ AA4136 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۰ AA0750 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۱ AA3292 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۲ AA5735 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۳ AA3291 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۴ AA2831 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۵ AB6582 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۶ AA4009 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۷ AB7003 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۸ AA5181 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۲۹ AA5663 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۰ AA4750 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۱ AA5775 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۲ AA2548 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۳ AA2581 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۴ AB7597 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۵ AA0702 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۶ AB6065 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۷ AB7949 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۸ AB6007 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۳۹ AA5744 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۰ AA5601 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۱ AA5894 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۲ AA5449 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۳ AA0381 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۴ AB6275 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۵ AB6713 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۶ AA3088 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۷ AA5409 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۸ AB8475 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۴۹ AA5612 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۰ AB7358 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۱ AA0363 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۲ AA0555 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۳ AA3145 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۴ AA2302 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۵ AA5863 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۶ AB7712 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۷ AA5793 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۸ AB8335 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۵۹ AA5667 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۰ AA5726 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۱ AA0840 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۲ AA2018 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۳ AA1856 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۴ AB6580 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۵ AB5957 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۶ AA5749 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۷ AA5097 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۸ AA5415 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۶۹ AA2336 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۰ AB6794 کاربر ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۱ AA5747 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۲ AA2376 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۳ AB8136 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۴ AA1029 تفتان ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۵ AA5909 بیستون ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۶ AA3510 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۷ AB6577 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۸ AB5993 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۷۹ AA3637 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۰ AA0333 دنا ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۱ AA5773 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۲ AA0870 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۳ AB6474 بینالود ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۴ AA0532 توچال ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۵ AA2415 الوند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۶ AA1835 سهند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۷ AB7466 رامند ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۸ AA2268 دنا ۶۷۵ ۱ ۶۷۵
۱۸۹ AA0133 تفتان ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۰ AB6000 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۱ AA4161 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۲ AA3690 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۳ AA4309 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۴ AA1271 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۵ AB8750 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۶ AA3759 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۷ AB6742 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۸ AA2410 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۱۹۹ AA2976 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۰ AA4453 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۱ AA0147 تفتان ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۲ AA4251 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۳ AA4607 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۴ AB7457 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۵ AA1949 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۶ AB8641 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۷ AA5108 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۸ AA0193 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۰۹ AB8582 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۰ AA4253 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۱ AA5874 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۲ AA3337 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۳ AA0463 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۴ AB7684 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۵ AA3811 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۶ AA5679 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۷ AA2186 توچال ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۸ AB8632 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۱۹ AB6228 تفتان ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۰ AA2780 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۱ AA3723 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۲ AB7615 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۳ AB8789 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۴ AA4238 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۵ AA3245 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۶ AA3507 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۷ AA2948 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۸ AA1796 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۲۹ AB8308 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۰ AA3221 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۱ AA3030 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۲ AB8358 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۳ AA0174 دنا ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۴ AA2774 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۵ AA4447 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۶ AA5368 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۷ AA2856 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۸ AB6743 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۳۹ AA5101 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۰ AB7665 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۱ AA1750 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۲ AA3596 کاربر ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۳ AA2148 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۴ AA5761 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۵ AA5212 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۶ AA2950 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۷ AB5972 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۸ AA3498 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۴۹ AB8496 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۰ AA0175 توچال ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۱ AA3884 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۲ AA0168 تفتان ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۳ AA3320 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۴ AA1906 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۵ AB8633 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۶ AA3187 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۷ AB8305 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۸ AB7452 رامند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۵۹ AB5979 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۶۰ AA2039 بینالود ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۶۱ AA5798 بیستون ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۶۲ AA1237 سهند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰
۲۶۳ AA5707 الوند ۶۰۰ ۲ ۳۰۰

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

 

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.5 نظر در مورد مطلب “نتایج برندگان مسابقه هفته اول و دوم فروردین ماه ۱۳۹۵

  1. سلام
    امتیاز جایزه هفته اول و دوم فروردین به امتیازاتم اضافه نشده، لطفا بررسی بفرمایید ،آیا امتیاز جایزه هفتگی مسابقات تو قسمت گزارش امتیاز وارد میشه ؟
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *