{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 20 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9709043 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
منظور از NAV چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/26
تعداد شرکت کنندگان: 7105
مسابقه جسورانه
9709033 - عمومی-صندوق های سرمایه گذاری
کدام یک از صندوق های زیر جزو صندوق های سرمایه گذاری قابل معاملهی کارگزاری آگاه است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/9/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/20
تعداد شرکت کنندگان: 7423
مسابقه جسورانه
9507034 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
کدام گزينه در مورد فاصله زماني و مقدار هزينه متغير ابطال واحدهاي صندوق صحيحنیست؟صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علیرضا مقدسی چشمه علی
مهلت پاسخ: 1395/7/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/19
تعداد شرکت کنندگان: 1893
مسابقه جسورانه
9507029 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
قیمت ابطال واحدهای صندوقهای سرمایهگذاریبر مبنای .......... محاسبه می شود.صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/7/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/17
تعداد شرکت کنندگان: 2335
مسابقه جسورانه
9507026 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در تقسیمبندی صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس نوع سرمایه گذاری (ترکیب دارایی ها) کدام گزینه وجود ندارد؟صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/7/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/13
تعداد شرکت کنندگان: 2232
مسابقه جسورانه
9507022 - عمومی-NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری
کدام جمله در موردNAV صحیح است؟صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/7/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/11
تعداد شرکت کنندگان: 2431
مسابقه جسورانه
9507013 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
برای صدور و ابطال کدام یک از انواع صندوق های سرمایه گذاری الزاما نیازی به مراجعه حضوری به کارگزاری نیست؟صندوقهای سرمایهگذاری: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/7/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/6
تعداد شرکت کنندگان: 2272
مسابقه جسورانه
9506040 - عمومی-صندوق‌های سرمایه گذاری
کدام یک در خصوص صندوق های سرمایه گذاری صحیح نیست؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/6/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/24
تعداد شرکت کنندگان: 1823
مسابقه جسورانه
9505021 - عمومی-دانش بازار سرمایه
مفهوم NAVPS در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری، معادل کدامک یک از گزینههای زیر است؟ارزش داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/5/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/11
تعداد شرکت کنندگان: 2117
مسابقه جسورانه
9504055 - عمومی-صندوق‌های سرمایه‌گذاری
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ...
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/4/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/27
تعداد شرکت کنندگان: 2169