{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9704062 - عمومی-معاملات بازار آتی
در محاسبه سود و زیان در بازار آتی، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/4/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/26
تعداد شرکت کنندگان: 3113
مسابقه جسورانه
9702024 - عمومی-معاملات آتی سکه
طبق آخرین مصوبه هیئت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، در قراردادهای آتی سکه سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز در هر سررسید برای اشخاص ...
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/2/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/11
تعداد شرکت کنندگان: 2343
مسابقه جسورانه
9702019 - تخصصی-معاملات آتی سکه
اندازه هر قرارداد آتی سکه، 10 عدد سکه است. معاملهگری در قیمت توافقی هر سکه 20.200.000 ریال اقدام به خرید قرارداد آتی سکه طلا در سررسید دی ما...
100 امتیاز
طراح سوال: سمیرا کریمی
مهلت پاسخ: 1397/2/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/9
تعداد شرکت کنندگان: 2622
مسابقه جسورانه
9607007 - عمومی-تفاوت معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا
کدام گزینه در خصوص کارمزد معاملات در بازار آتی سکه و اوراق گواهی سپرده طلا صحیح است؟ تفاوت های معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا
75 امتیاز
طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده
مهلت پاسخ: 1396/7/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/2
تعداد شرکت کنندگان: 2322
مسابقه جسورانه
9603040 - عمومی-تفاوت معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا
کدام مورد در خصوص تفاوتهای معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا صحیح نیست؟تفاوت های معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/28
تعداد شرکت کنندگان: 2070