{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9808044 - تخصصی-🎥 تورنوفیلم
در کدام یک از الگوهای زیر، استراتژی معامله در جهت روند اصلی نمودار نیست؟ (برای پیدا کردن جواب، به ویدئو الگوهای ادامه دهنده مراجعه کنید.)
800 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/8/25 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/8/22
تعداد شرکت کنندگان: 39958