{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 20 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9605020 - عمومی-دارایی ها در ترازنامه
کدام یک از گزینه ها زیر در خصوص شرایطی که یک آیتم باید داشته باشد تا به عنوان دارایی در ترازنامه محسوب شود، صحیح نیست؟بررسی صورت های مالی شر...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/5/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/10
تعداد شرکت کنندگان: 2358
مسابقه جسورانه
9602031 - عمومی-صورتهای مالی
کدام گزینه در خصوصدارایی ها صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: محمد مومنی
مهلت پاسخ: 1396/2/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/19
تعداد شرکت کنندگان: 2309
مسابقه جسورانه
9512029 - عمومی-اوراق اجاره
کدام نوع ازدارایی های زیر، جهت انتشار اوراق اجاره، قابل قبول نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم امانی اصلان زنجانی
مهلت پاسخ: 1395/12/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/17
تعداد شرکت کنندگان: 2158
مسابقه جسورانه
9509012 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله در خصوص دارایی های جاری صحیح است؟4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/9/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/7
تعداد شرکت کنندگان: 2313
مسابقه جسورانه
9508013 - عمومی-دانش بازار سرمایه
نوعی از دارایی که نشان دهنده سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت بوده و حق اختراع ، سرقفلی از جمله این دارایی ها است به تعریف کدامیک از گزینه های ...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/8/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/5
تعداد شرکت کنندگان: 2269
مسابقه جسورانه
9508003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام مورد از اجزای دارایی های جاری محسوب نمی شود؟۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/8/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/1
تعداد شرکت کنندگان: 2465
مسابقه جسورانه
9507033 - عمومی-دانش بازار سرمایه
عرضه داراییهای فکری برای اولین بار در کدامیک از بازارهای زیر صورت گرفته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1395/7/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/18
تعداد شرکت کنندگان: 2214
مسابقه جسورانه
9507008 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
چنانچه قیمت سهام یک شرکت 1000 ریال باشد و این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اقدام به افزایش سرمایه معادل 150 درصد نماید، قیمت جدی...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/7/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/4
تعداد شرکت کنندگان: 2255
مسابقه جسورانه
9506037 - عمومی-دانش بازار سرمایه
گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی ازاهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/6/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/23
تعداد شرکت کنندگان: 2129
مسابقه جسورانه
9506019 - عمومی-ارزش دفتری سهام شرکتها
کدام مورد باعث کاهش در ارزش دفتری دارایی ها میشود؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/6/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/10
تعداد شرکت کنندگان: 1921