{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 10 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9601033 - عمومی-ارزش دارایی های ثابت مشهود
عدد ثبت شده در ترازنامه برای دارایی های ثابت مشهود، عموماً کدام یک از گزینه های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/1/31 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/30
تعداد شرکت کنندگان: 1913
مسابقه جسورانه
9512013 - عمومی-صورتهای مالی
اطلاعات چه گزارش مالی دربردارنده تعداد سهام صادر شده، عملیات سهام و بازخرید سهام است؟۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: امید بروجردی
مهلت پاسخ: 1395/12/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/8
تعداد شرکت کنندگان: 2430
مسابقه جسورانه
9509018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از گزینه های زیر، تحت نظر سازمان بورس به منظور مکانیزه کردن،جمع آوری،بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان راه اندا...
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/9/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 2697
مسابقه جسورانه
9509010 - عمومی-حقوق صاحبان سهام
کدام یک از موارد زیر را نمی توان جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت دانست؟منافع و حقوق سهامداران در شرکتهای بورسی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/9/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/6
تعداد شرکت کنندگان: 2680
مسابقه جسورانه
9508017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
وضعیت مالی یک شرکت دربردارنده کدامیک از موارد زیر نیست؟۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/8/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/9
تعداد شرکت کنندگان: 2573
مسابقه جسورانه
9508008 - عمومی-دانش بازار سرمایه
ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در کدام گزینه بهدرستی تعریف شده است؟۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: مجید دشت بزرگی
مهلت پاسخ: 1395/8/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/3
تعداد شرکت کنندگان: 2453
مسابقه جسورانه
9506037 - عمومی-دانش بازار سرمایه
گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی ازاهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/6/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/23
تعداد شرکت کنندگان: 2129
مسابقه جسورانه
9502017 - عمومی-ارکان بورسی
بر اساس منبع اعلام شده در لینک زیر، کدامیک از نهادهای مالی زیر،ویژه کسانی است که تخصص یا فرصت تحلیل بازار و انجام معاملات بهصورت حرفهای را ن...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/12
تعداد شرکت کنندگان: 2607
مسابقه جسورانه
9501003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به هدف مدیریت مالی که در شرکت های سهامی که عبارتست از" افزایش ثروت سهامداران"، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/2
تعداد شرکت کنندگان: 760
مسابقه جسورانه
9412030 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از اوراق بهادار زیر قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارند؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1394/12/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/18
تعداد شرکت کنندگان: 1404