{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 128 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
140102005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارشات فروردین ماه، کدام یک از شرکت های زیر نسبت به عملکرد ماه گذشته در مبلغ فروش کاهش داشته اند؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/5
تعداد شرکت کنندگان: 30256
مسابقه جسورانه
140102004 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارشات شرکت نفت پارس در سال 1400، سود خالص به ازای هر سهم در پایان سال مالی چقدر بوده و نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته است؟
100 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1401/2/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1401/2/5
تعداد شرکت کنندگان: 20726
مسابقه جسورانه
140012006 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارشات بانک پاسارگارد در سامانه کدال، تزار کل 11 ماهه این بانک چقدر است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/12/4 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/12/3
تعداد شرکت کنندگان: 30226
مسابقه جسورانه
140003021 - عمومی-دانش بازار سرمایه
محصول اصلی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران کدام است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/11
تعداد شرکت کنندگان: 46252
مسابقه جسورانه
140003020 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از نمادهای زیر در دوماهه ابتدایی 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مبلغ فروش (درآمد)رشد بیشتری داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/12 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/11
تعداد شرکت کنندگان: 46105
مسابقه جسورانه
140003017 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارشات مالی 99 فایرا، بهترین عملکرد این شرکت از لحاظ سودسازی در کدام فصل بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 45577
مسابقه جسورانه
140003016 - عمومی-دانش بازار سرمایه
شرکت نفت سپاهان در سال مالی 99 به ازای هر سهم چه میزان سود ساخته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/10 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/9
تعداد شرکت کنندگان: 45663
مسابقه جسورانه
140003011 - عمومی-دانش بازار سرمایه
براساس گزارش اردیبهشت ماه شغدیر،نرخ فروش داخلی PVC به ازای هر تن چقدر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/6 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/5
تعداد شرکت کنندگان: 47083
مسابقه جسورانه
140003009 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش اردیبهشت ماه خدیزل، در دو ماه ابتدایی سال 1400 میزان فروش شرکت چقدر بوده است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/4
تعداد شرکت کنندگان: 44503
مسابقه جسورانه
140003008 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت سیمان ارومیه، نرخ فروش سیمان داخلی نسبت به فروردین ماه چه تغییری داشته است؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1400/3/5 ساعت 23:59
تاریخ انتشار: 1400/3/4
تعداد شرکت کنندگان: 44470