{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9505027 - عمومی-ارکان بورسی
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کند؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/5/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/16
تعداد شرکت کنندگان: 2142
مسابقه جسورانه
9503040 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در تعریف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قرار ندارد؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: هادی طبا طبا وکیلی
مهلت پاسخ: 1395/3/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/23
تعداد شرکت کنندگان: 2498
مسابقه جسورانه
9501010 - عمومی-قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
درخصوص مهلت واریز بدهی ناشی از معملات سهام و حق تقدم توسط کارگزار بدهکار به حساب تسویه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، کدامیک از گزینه های زیر ص...
75 امتیاز
طراح سوال: علی اصغر کلاهی
مهلت پاسخ: 1395/1/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/7
تعداد شرکت کنندگان: 1561
مسابقه جسورانه
9412020 - عمومی-کارمزد شرکت سپرده گذاری برای فروش سهام و حق تقدم سهام
کارمزد شرکت سپرده گذاری برای فروش سهام و حق تقدم سهام چقدر است؟ کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران
75 امتیاز
طراح سوال: مریم تقی زاده
مهلت پاسخ: 1394/12/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/12
تعداد شرکت کنندگان: 1306