{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 6 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9704056 - عمومی-توقف و بازگشایی نمادها
زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صح...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1397/4/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/24
تعداد شرکت کنندگان: 2965
مسابقه جسورانه
9702029 - عمومی-قوانین بازگشایی نماد معاملاتی
کدام یک از موارد زیر از قوانین مربوط به بازگشایی نماد معاملاتی محسوب نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/2/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/16
تعداد شرکت کنندگان: 2855
مسابقه جسورانه
9605023 - تخصصی-محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر...
100 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/5/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/15
تعداد شرکت کنندگان: 2204
مسابقه جسورانه
9512038 - عمومی-مجامع شرکت‌ها
زمانی کهدر مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می شود، قیمت سهام بعد از بازگشایی در چه محدوده ای خواهد بود؟مجامع عمومی شرکتهای بورسی: قوانین و تاثی...
75 امتیاز
طراح سوال: حامد نوری
مهلت پاسخ: 1395/12/23 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1395/12/22
تعداد شرکت کنندگان: 2300
مسابقه جسورانه
9506005 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: بهنام امیدی
مهلت پاسخ: 1395/6/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/2
تعداد شرکت کنندگان: 2053
مسابقه جسورانه
9412015 - عمومی-دانش بازار سرمایه
حداکثر سقف دامنه نوسان نمادهای فرابورسی در زمان بازگشایی هایی که به دلیل تغییرات با اهمیت سود متوقف شده اند، چند درصد است ؟
75 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1394/12/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/9
تعداد شرکت کنندگان: 1368