{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9709032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در خصوص معاملات عمده و عمده شرایطی کدام گزینه درست است؟
100 امتیاز
طراح سوال: کامران
مهلت پاسخ: 1397/9/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/19
تعداد شرکت کنندگان: 7039
مسابقه جسورانه
9604039 - عمومی-استفاده از روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها
کدامیک از مزایای روش دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی طرح ها است؟
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/4/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/28
تعداد شرکت کنندگان: 1899
مسابقه جسورانه
9511048 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدام یک از موارد زیر از مزیای سرمایه گذاری با سرمایه مازاد نیست؟ویدیو:اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس سرمایه مازاد
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/11/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/25
تعداد شرکت کنندگان: 2392
مسابقه جسورانه
9504026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام نسبت را می توان دوره بازگشت سرمایه نامید؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/4/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/12
تعداد شرکت کنندگان: 2382