{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9509042 - عمومی-قدرت خریدار و قدرت فروشنده حقیقی
با توجه به مطالب بیان شده در ویدیوی زیر، برای مقایسه قدرت خریدار و فروشنده حقیقی، جهت محاسبه قدرت خریدار حقیقی از کدام فرمول میتوان استفاده ...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/9/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/29
تعداد شرکت کنندگان: 2391