{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 6 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9710034 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از مزیت های صرف سهام نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: خاتمی
مهلت پاسخ: 1397/10/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/10/17
تعداد شرکت کنندگان: 8147
مسابقه جسورانه
9704037 - عمومی-صرف سهام
کدام گزینه در خصوص صرف سهام صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1397/4/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/16
تعداد شرکت کنندگان: 2944
مسابقه جسورانه
9702028 - عمومی-صرف سهام
کدام یک از موارد زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/2/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/15
تعداد شرکت کنندگان: 2801
مسابقه جسورانه
9610008 - عمومی-صرف سهام
کدام گزینه در خصوص صرف سهام صحیح نیست؟صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/10/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/3
تعداد شرکت کنندگان: 3232
مسابقه جسورانه
9609035 - عمومی-مفهوم صرف سهام
صرف سهام چیست؟صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/9/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/22
تعداد شرکت کنندگان: 2652
مسابقه جسورانه
9609014 - عمومی-صرف سهام
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/9/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/8
تعداد شرکت کنندگان: 2926