{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 9 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9606009 - عمومی-ویژگی‌های بازار آتی سکه
کدام گزینهاز ویژگیهای " بازار آتی سکه" به شمار میرود؟ مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
75 امتیاز
طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده
مهلت پاسخ: 1396/6/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 2282
مسابقه جسورانه
9512012 - عمومی-مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص بازار آتی و اختیار معامله صحیح نیست؟مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/12/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/8
تعداد شرکت کنندگان: 2394
مسابقه جسورانه
9511012 - عمومی-اختیار معامله
کدام گزینه در خصوص اعمال اختیار معاملات نادرست است؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/11/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/6
تعداد شرکت کنندگان: 2356
مسابقه جسورانه
9511008 - عمومی-اختیار معامله
در صورتی که بعد از خریدن یک اختیار خرید معامله قیمت سهام افزایش یابد، کدام نتیجه نادرست است؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق ب...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/11/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/4
تعداد شرکت کنندگان: 2503
مسابقه جسورانه
9511003 - عمومی-اختیار معامله
در معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار ، کدام گزینه در مورد خریدار اختیار معامله صحیح است؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بو...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/11/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/2
تعداد شرکت کنندگان: 2546
مسابقه جسورانه
9510048 - عمومی-اختیار معامله
کدامیک از گزینهها، در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/10/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/28
تعداد شرکت کنندگان: 2325
مسابقه جسورانه
9510029 - عمومی-اختیار معامله
کدامیک از وارد زیر در خصوص تسویه و اعمال قراردادهای اختیار معامله صحیح است؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/10/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/18
تعداد شرکت کنندگان: 2217
مسابقه جسورانه
9510026 - عمومی-اختیار معامله
کدامیک از موارد زیر در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/10/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/10/14
تعداد شرکت کنندگان: 2533
مسابقه جسورانه
9503010 - عمومی-اختیار معامله
کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیح اختیار معامله است؟ انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/3/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/5
تعداد شرکت کنندگان: 2393