{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 21 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9702040 - عمومی-ارزش گذاری شرکت ها
با توجه به تعاریف و محاسباتمفاهیم مختلف ارزشگذاری، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/2/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/22
تعداد شرکت کنندگان: 2883
مسابقه جسورانه
9702032 - عمومی-ارزش گذاری شرکت ها
کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/2/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/17
تعداد شرکت کنندگان: 2921
مسابقه جسورانه
9610034 - عمومی-ارزش گذاری به شیوه جایگزینی
کدامیک از موارد زیر جزء مزایای ارزشگذاری سهام به شیوه جایگزینی است؟ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/10/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/18
تعداد شرکت کنندگان: 3213
مسابقه جسورانه
9609022 - عمومی-ارزش جایگزینی دارایی ها
کدام گزینه درمورد ارزشگذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/9/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/9/13
تعداد شرکت کنندگان: 2908
مسابقه جسورانه
9608030 - عمومی-ارزش دفتری دارایی ها
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/15
تعداد شرکت کنندگان: 3057
مسابقه جسورانه
9608004 - عمومی-ارزش گذاری دارایی‌ها
ارزش فعلی جریانات نقدی که داراییهای شرکت در آینده برای سرمایهگذاران دارد را ارزش........ میگویند.ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/8/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/2
تعداد شرکت کنندگان: 2840
مسابقه جسورانه
9607028 - عمومی-ارزش گذاری شرکت ها
کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر بر مبنای معادله حسابداری و ثابت است و عواملی مانند تورم و نوسانات نرخ بهره بر روی آن تاثیری ندارد؟ارزش گذاری ...
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/7/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/17
تعداد شرکت کنندگان: 2604
مسابقه جسورانه
9512040 - عمومی-ارزش گذاری شرکت‌های کوچک و بزرگ بدون سود تقسیمی
کدامیک از نسبت های زیرمی تواند برای ارزش گذاری سهام شرکت های کوچک و نیمه بزرگ که سود تقسیمی ندارند، استفاده شود؟مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیاد...
75 امتیاز
طراح سوال: عبدالسلام رحیمی
مهلت پاسخ: 1395/12/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/23
تعداد شرکت کنندگان: 2265
مسابقه جسورانه
9505042 - عمومی-دانش بازار سرمایه
اصطلاح Under Price به چه معنا است؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/5/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/24
تعداد شرکت کنندگان: 2144
مسابقه جسورانه
9505018 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در خصوص ارزش ذاتی سهام صحیح نیست؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: هادی طباطبا وکیلی
مهلت پاسخ: 1395/5/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/10
تعداد شرکت کنندگان: 2157