{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 34 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9705030 - عمومی-مفاهیم ریسک
کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/5/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/16
تعداد شرکت کنندگان: 3223
مسابقه جسورانه
9705018 - عمومی-ریسک و بازه
کدام یک از مفاهیم زیر در خصوص ریسک و بازده سبد سهام صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/5/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/5/9
تعداد شرکت کنندگان: 3014
مسابقه جسورانه
9704032 - عمومی-بازده و ریسک سرمایه‌گذاری
کدام یک از موارد زیر در خصوص بازده و ریسک سرمایهگذاری صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: شادی کامران
مهلت پاسخ: 1397/4/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/12
تعداد شرکت کنندگان: 2975
مسابقه جسورانه
9611049 - عمومی-ریسک در سرمایه گذاری ها
در چه صورتی سرمایهگذاری در دو دارایی مالی ریسک کمتری خواهد داشت؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1396/11/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/29
تعداد شرکت کنندگان: 3508
مسابقه جسورانه
9611043 - عمومی-ریسک
با تنوع بخشی پورتفوی سرمایهگذاری، کدام ریسک کاهش مییابد؟
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گل خواه
مهلت پاسخ: 1396/11/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/25
تعداد شرکت کنندگان: 3441
مسابقه جسورانه
9610031 - عمومی-مفهوم ریسک
کدامیک از گزینههای زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/10/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/17
تعداد شرکت کنندگان: 3326
مسابقه جسورانه
9610014 - عمومی-مفاهیم مربوط به ریسک
کدامیک از گزینههای زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟
75 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/10/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/6
تعداد شرکت کنندگان: 643
مسابقه جسورانه
9608044 - عمومی-مفهوم ریسک
ریسکی که خارج از کنترل افراد بوده و می تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد، کدام ریسک است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/8/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/21
تعداد شرکت کنندگان: 3190
مسابقه جسورانه
9608027 - عمومی-ریسک
با تنوع داراییهای درون سبد بر اساس صنایع مختلف، انتظار کدام وقایع قوت میگیرد؟بایدها و نبایدهای سبدگردانی
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/8/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/14
تعداد شرکت کنندگان: 2927
مسابقه جسورانه
9607049 - عمومی-ضریب بتای پورتفو
ضریب بتا، کدام یک از انواع ریسکهای زیر را در سبد سهام مورد محاسبه قرار می دهد؟چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/8/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/30
تعداد شرکت کنندگان: 2869