{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9502010 - عمومی-ارکان بورسی
کدام یک از ارکان بورسی زیر وظیفه قیمت گذاری و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه های عمومی و خصوصی بر عهده دارد؟ سرما...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/7
تعداد شرکت کنندگان: 2493
مسابقه جسورانه
9412044 - عمومی-قوانین بازار بورس و اوراق بهادار
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است همه گزینه ها بجز ...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1394/12/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/26
تعداد شرکت کنندگان: 1288