{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3884 سوال

مسابقه جسورانه
9707017 - عمومی-مفاهیم مالی
کدام یک از گزینه های زیر درباره ی قرارداد مضاربه اشتباه است؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/7/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/7/8
تعداد شرکت کنندگان: 4997
مسابقه جسورانه
9705024 - عمومی-مفاهیم مالی
با توجه به مفاهیم مالی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/5/14 ساعت 15:0
تاریخ انتشار: 1397/5/13
تعداد شرکت کنندگان: 3134