{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 12 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9511044 - عمومی-نرم‌افزار معاملاتی آسا
کدامیک از موارد زیر در خصوص حجم نمایشی در سفارشات نرم افرارمعاملاتی آنلاین آسا صحیح است؟راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: عبدالسلام رحیمی
مهلت پاسخ: 1395/11/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/24
تعداد شرکت کنندگان: 2483
مسابقه جسورانه
9511013 - عمومی-نرم افزار تحلیل تکنیکال آسا
در پنل تحلیل تکنیکال آسا، برای انتخاب تمامی خطوط روند، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟راهنمای پنل تحلیل تکنیکال نرم افزار برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1395/11/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/6
تعداد شرکت کنندگان: 2341
مسابقه جسورانه
9508018 - عمومی-تحلیل تکنیکال آسا
در پنل تحلیل تکنیکال آسا، امکان نمایش نمودار به کدام صورت وجود ندارد؟راهنمای پنل تحلیل تکنیکال نرم افزار برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/8/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/9
تعداد شرکت کنندگان: 2551
مسابقه جسورانه
9507040 - عمومی-تحلیل تکنیکال آسا
کاربرد گزینه "خطوط میزان تغییرات" در پنل تحلیل تکنیکال آسا چیست؟راهنمای پنل تحلیل تکنیکال نرم افزار برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/7/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/25
تعداد شرکت کنندگان: 2117
مسابقه جسورانه
9506048 - عمومی-درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار معاملات بر خط آسا
در مورد درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار وب آسا کدام گزینه نادرست است؟راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: رضا نجاتی
مهلت پاسخ: 1395/7/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/31
تعداد شرکت کنندگان: 1966
مسابقه جسورانه
9506017 - عمومی-نسخه وب نرم افزار معاملات بر خط آسا
درکدام بخش نرم افزار وب آسا امکان خرید و فروش سهام بازار پایهفرابورس وجود دارد؟راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: رضا نجاتی
مهلت پاسخ: 1395/6/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/9
تعداد شرکت کنندگان: 2089
مسابقه جسورانه
9505047 - عمومی-نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
کدام یک از موارد زیر در مورد نسخه اندروید نرمافزار معاملات برخط آسا صحیح نیست؟راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات برخ...
75 امتیاز
طراح سوال: امین مظاهری
مهلت پاسخ: 1395/5/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/26
تعداد شرکت کنندگان: 2198
مسابقه جسورانه
9505044 - عمومی-نرم افزار معاملات بر خط آسا
کدامیک از گزینه های زیر در مورد ارسال سفارش در نرم افزار آسا صحیح نیست؟مزایای نرم افزار معاملات برخط (آنلاین) آسا
75 امتیاز
طراح سوال: مجید فلک دین
مهلت پاسخ: 1395/5/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/25
تعداد شرکت کنندگان: 2124
مسابقه جسورانه
9505003 - عمومی-نرم افزار معاملات بر خط آسا
در کدام بخش از نرم افزار معاملات بر خط آسا می توانیم سوابق داراییهای سهام فروش رفته و موجود خود را مشاهده نماییم؟راهنمای نسخه وب نرم افزار م...
75 امتیاز
طراح سوال: رضا نجاتی
مهلت پاسخ: 1395/5/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/2
تعداد شرکت کنندگان: 2159
مسابقه جسورانه
9504021 - عمومی-نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
در نرم افزار نسخه موبایل آسا چگونه میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود؟راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر...
75 امتیاز
طراح سوال: رسول بیانی
مهلت پاسخ: 1395/4/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/9
تعداد شرکت کنندگان: 2001