{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 29 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9808038 - تخصصی-سوالات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
در صورتی که ایران خودرو در قیمت 9500 ریال افزایش سرمایه 2350 درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها بدهد، قیمت تئوریک سهم در بازگشایی پس از افز...
0 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/8/23 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/8/20
تعداد شرکت کنندگان: 27228
مسابقه جسورانه
9711006 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در کدام یک از روش های افزایش سرمایه سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نمی کنند؟
75 امتیاز
طراح سوال: رضا حق کردار
مهلت پاسخ: 1397/11/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/11/2
تعداد شرکت کنندگان: 8717
مسابقه جسورانه
9703038 - عمومی-افزایش سرمایه شرکتها
مبلغ مازاد دریافتی در افزایش سرمایه به روش صرف سهام، چگونه مصرف می شود؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1397/3/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/23
تعداد شرکت کنندگان: 2787
مسابقه جسورانه
9703033 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
در کدام یک از روش های افزایش سرمایه، انتشار سهام به مبلغی بیش از ارزش اسمی سهم در شرکت و به روش پذیره نویسی انجام می گیرد؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1397/3/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/21
تعداد شرکت کنندگان: 2973
مسابقه جسورانه
9703015 - تخصصی-افزایش سرمایه
شخصی 10000 سهم دارد و هر سهم در قیمت 9800 ریال معامله میشود. پس از افزایش سرمایه 40 % ای به روش جایزه (سود سهمی) قیمتتئوریک هر سهم پس از افز...
100 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/3/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/8
تعداد شرکت کنندگان: 2970
مسابقه جسورانه
9703013 - عمومی-افزایش سرمایه شرکت‌ها
عموما اقدام به افزایش سرمایه توسط شرکت ها، چه اهدافی را دنبال می نماید؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1397/3/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/7
تعداد شرکت کنندگان: 3087
مسابقه جسورانه
9702009 - عمومی-دانش بازار سرمایه
قیمت سهمی در حال حاضر 8000 ریال است. افزایش سرمایه از محل سود انباشته به ترتیب بر قیمت اسمی، قیمت ذاتی و درصد مالکیت هریک از سهامداران چه تا...
75 امتیاز
طراح سوال: سمیرا کریمی
مهلت پاسخ: 1397/2/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/2/3
تعداد شرکت کنندگان: 3050
مسابقه جسورانه
9610044 - تخصصی-افزایش سرمایه شرکت ها
فرض کنید شرکت "الف" قصد دارد از محل مطالبات و آورده نقدی 150% افزایش سرمایه دهد. از طرفی شرکت به ازای هر سهم جدید معادل قیمت پایانی پیش از ت...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/10/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/10/24
تعداد شرکت کنندگان: 3444
مسابقه جسورانه
9606019 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
فرض کنید شرکت الف قصد افزایش سرمایه خود از 500میلیارد ریالبه 700میلیارد ریالرا دارد و این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. با توجه به ا...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/6/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/11
تعداد شرکت کنندگان: 2088
مسابقه جسورانه
9603013 - عمومی-افزایش سرمایه
کدام نوع از افزایش سرمایه فقط موجب انضباط در صورتهای مالی خواهد شد؟تحلیل بنیادی مقدماتی آشنایی با انواع افزایش سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/3/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/8
تعداد شرکت کنندگان: 2409