{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 22 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9611022 - عمومی-انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای الگوی "زیگزاگ" نیست؟تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱
75 امتیاز
طراح سوال: سیدامیر انصاری
مهلت پاسخ: 1396/11/12 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/11
تعداد شرکت کنندگان: 3324
مسابقه جسورانه
9611011 - عمومی-انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
در مبحث الگوهای شمعی ژاپنی (candlestick patterns)، شمع چکش معکوس (Inverted hammer) بیانگر چیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1396/11/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/7
تعداد شرکت کنندگان: 3524
مسابقه جسورانه
9611003 - عمومی-الگوهای هارمونیک گارتلی
کدامیک از گزینه های زیر در مورد الگوی هارمونیک گارتلی صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سمیرا کریمی
مهلت پاسخ: 1396/11/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/1
تعداد شرکت کنندگان: 3181
مسابقه جسورانه
9608007 - عمومی-الگوهای تحلیل تکنیکال
الگوی .......براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیشبینی میکند که زاویهها با اندازههای ۳۸/۲، ۵۰ و۶۱/۸ درجه در این الگو از اهمیت بیش...
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/8/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/3
تعداد شرکت کنندگان: 2705
مسابقه جسورانه
9606015 - عمومی-انواع الگوهای کندل استیک
کدام گزینه در خصوص انواع الگوی کندلاستیک دوجی صحیح نیست؟کندل استیکها در تحلیل تکنیکال
75 امتیاز
طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده
مهلت پاسخ: 1396/6/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/8
تعداد شرکت کنندگان: 1996
مسابقه جسورانه
9603041 - عمومی-الگوهای کندل استیک
کدام یک از موارد زیر در خصوص الگوهای کندل استیک صحیح است؟کندل استیکها در تحلیل تکنیکال
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/28
تعداد شرکت کنندگان: 2075
مسابقه جسورانه
9603035 - عمومی-انواع نمودارهای خطی در تحلیل تکنیکال
کدام یک از عبارات زیر در خصوص انواع نمودارهای خطی صحیح نیست؟کندل استیکها در تحلیل تکنیکال
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/24
تعداد شرکت کنندگان: 2053
مسابقه جسورانه
9603033 - عمومی-انواع الگوهای استیک
تعریف زیر مربوط به کدام یک از انواع الگوهای استیک است؟"این الگو از سه شمع تشکیلشده است که دو شمع آن بهصورت نزولی و یکی از شمعها بهصورت صعودی...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/23
تعداد شرکت کنندگان: 2292
مسابقه جسورانه
9603032 - عمومی-الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال
کدام گزینه در خصوص انواع الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت سوم)
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/3/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/22
تعداد شرکت کنندگان: 2107
مسابقه جسورانه
9602042 - عمومی-الگوهای ادامه دهنده
کدام یک از گزینه های زیر در مورد الگوهای ادامه دهنده(سروشانه در کف و سروشانه معکوس در سقف)، در تحلیل تکنیکال صحیح نیست؟تحلیل تکنیکال پیشرفته...
75 امتیاز
طراح سوال: علی شعبانی نیاکی
مهلت پاسخ: 1396/2/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/26
تعداد شرکت کنندگان: 2197