{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 26 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9709032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در خصوص معاملات عمده و عمده شرایطی کدام گزینه درست است؟
100 امتیاز
طراح سوال: کامران
مهلت پاسخ: 1397/9/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/19
تعداد شرکت کنندگان: 7039
مسابقه جسورانه
9703002 - عمومی-قیمت سهام
کدام گزینه در مورد قیمت سهام صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1397/3/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/1
تعداد شرکت کنندگان: 2876
مسابقه جسورانه
9603026 - عمومی-سهام خزانه
سهام خزانه عبارت است از ....
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/20
تعداد شرکت کنندگان: 2262
مسابقه جسورانه
9602010 - عمومی-دسته بندی شرکتها بر اساس تاثیر دلار بر سهام آنها
شرکتهای روغن کشی جز کدام یک از انواع سهام در بازار بورس است و افزایش نرخ دلار چه تاثیری بر روی سودآوری آن ها دارد؟بازارخوانی سهام دلاری و غ...
75 امتیاز
طراح سوال: سلیم احمدنژاد
مهلت پاسخ: 1396/2/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1396/2/6
تعداد شرکت کنندگان: 1936
مسابقه جسورانه
9512013 - عمومی-صورتهای مالی
اطلاعات چه گزارش مالی دربردارنده تعداد سهام صادر شده، عملیات سهام و بازخرید سهام است؟۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
75 امتیاز
طراح سوال: امید بروجردی
مهلت پاسخ: 1395/12/9 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/8
تعداد شرکت کنندگان: 2430
مسابقه جسورانه
9511054 - عمومی-دانش بازار سرمایه
اگر شخصی 20 سهم جدید به مجموعه سهام موجود خود که شامل 3 سهم است، اضافه کند چه تاثیری بر پرتفوی وی خواهد داشت؟
75 امتیاز
طراح سوال: امید کوهستانی
مهلت پاسخ: 1395/12/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/30
تعداد شرکت کنندگان: 2586
مسابقه جسورانه
9511049 - عمومی-دانش بازار سرمایه
چنانچه سهام عادی جدید، از محل سود انباشته منتشر گردد، کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: رویا امانی اصلان زنجانی
مهلت پاسخ: 1395/11/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/26
تعداد شرکت کنندگان: 2582
مسابقه جسورانه
9511034 - عمومی-دانش بازار سرمایه
طبق مفاد مندرج در باب شرکتهای تجاری در قانون تجارت، در ورقه سهم کدام نکته قید نمیشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: امید سامی
مهلت پاسخ: 1395/11/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/18
تعداد شرکت کنندگان: 2538
مسابقه جسورانه
9509005 - عمومی-تفاوت بازار آتی و سهام
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/9/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/2
تعداد شرکت کنندگان: 2418
مسابقه جسورانه
9508041 - عمومی-دانش بازار سرمایه
وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/22
تعداد شرکت کنندگان: 2652