{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9608013 - عمومی-ابزار تحلیل تکنیکال
برای یافتن سطوح برگشتی در اصلاح قیمت، علاوه بر فیبوناچی ریتریسمنت، با کدامیک از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال زیر امکانپذیر است؟ابزارهای جا...
75 امتیاز
طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده
مهلت پاسخ: 1396/8/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/8/7
تعداد شرکت کنندگان: 2765
مسابقه جسورانه
9603017 - عمومی-کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک
کاربرد بیان شده در زیر مربوط به کدام یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است؟ "استفاده از این ابزار بیشتر مربوط به تشخیص واگراییها است. همچ...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/3/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/3/10
تعداد شرکت کنندگان: 2206
مسابقه جسورانه
9512025 - عمومی-تحلیل تکنیکال
درخصوص تحلیل تکنیکال عینی، کدام جمله صحیح است؟اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریههای آن
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1395/12/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/15
تعداد شرکت کنندگان: 2307