{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 4 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9605045 - عمومی-اعتبار سطوح مقاومت و حمایت
کدام مورد به سطوح مقاومت و یا حمایت اعتبار می بخشد؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/5/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/28
تعداد شرکت کنندگان: 2316
مسابقه جسورانه
9602033 - عمومی-حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
کدامیک از گزینه های زیر از انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: امیر رمضانیان
مهلت پاسخ: 1396/2/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 2103
مسابقه جسورانه
9511021 - عمومی-تحلیل تکنیکال
کدام گزینه در مورد تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت صحیح است؟اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریههای آن
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/11/13 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/12
تعداد شرکت کنندگان: 2515
مسابقه جسورانه
9511010 - تخصصی-تحلیل تکنیکال
کدامیک از گزینه های زیر حمایت داینامیک محسوب می شود؟تحلیل تکنیکال پیشرفته حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
100 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/11/6 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/5
تعداد شرکت کنندگان: 2414