{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 37 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9807007 - عمومی-دانش اقتصادی
چنانچه بانک مرکزی دست به خرید اوراق بهادار بزند، این عمل چه نوع سیاستی محسوب میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/7/3 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/7/2
تعداد شرکت کنندگان: 22527
مسابقه جسورانه
9806016 - تخصصی-دانش اقتصادی
دولت چگونه تسلط انحصارگر (فردی که مقدار تولید کم و فروش با قیمت بالا دارد) را در بازار کنترل میکند؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/7 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/6/6
تعداد شرکت کنندگان: 17513
مسابقه جسورانه
9806014 - تخصصی-دانش اقتصادی
کدام گزینه علل ایجاد انحصار در یک صنعت نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/6/6 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/6/5
تعداد شرکت کنندگان: 19859
مسابقه جسورانه
9805034 - عمومی-دانش اقتصادی
کدام یک از عبارات زیر یکی از سه عملکرد اصلی پول نیست؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/5/17 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/5/16
تعداد شرکت کنندگان: 17063
مسابقه جسورانه
9804018 - تخصصی-دانش اقتصادی
کدام یک از گزینههای زیر درست است؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/10 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/9
تعداد شرکت کنندگان: 11380
مسابقه جسورانه
9804012 - تخصصی-دانش اقتصادی
ارزش جاری یک زمین 100000 تومان است، نرخ سود سالانه ده درصد است. ارزش زمین در یک سال بعد، 120000 تومان است. هزینه فرصت نگهداری زمین در یک سال...
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/4/5 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/4/4
تعداد شرکت کنندگان: 13421
مسابقه جسورانه
9803028 - تخصصی-دانش اقتصادی
شرط لازم برای حداکثر شدن سود یک بنگاه اقتصادی عبارت است از:
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/21 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/20
تعداد شرکت کنندگان: 12714
مسابقه جسورانه
9803027 - تخصصی-دانش اقتصادی
اگر درآمد ملی به قیمت ثابت و به قیمت جاری در سال t با یکدیگر برابر باشد، بنابراین سال t: منبع: کتاب اقتصاد کلان-دکتر محسن نظری
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/21 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/20
تعداد شرکت کنندگان: 12698
مسابقه جسورانه
9803020 - تخصصی-دانش اقتصادی
کدام یک از موارد زیر از ویژگی های بازار رقابت کامل نیست؟
100 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/3/14 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/3/13
تعداد شرکت کنندگان: 12130
مسابقه جسورانه
9802035 - عمومی-دانش اقتصادی
کدام سیاست، سیاست پولی انقباضی است؟
125 امتیاز
طراح سوال: تیم مسابقات
مهلت پاسخ: 1398/2/23 ساعت 17:0
تاریخ انتشار: 1398/2/22
تعداد شرکت کنندگان: 11944