{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9708070 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در کدام بازار معاملات اوراق بهادار بدون دخالت کارگزاران انجام میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: احسان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/9/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/30
تعداد شرکت کنندگان: 6412
مسابقه جسورانه
9412014 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تعلیق و لغو مجوز کارگزاران در صلاحیت کدام یک از گزینه های زیر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1394/12/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/9
تعداد شرکت کنندگان: 1366