{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 1 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9709028 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تعریف زیر مربوط به چه شاخصی است؟ "حرکت های قیمتی سهام معامله شده در بازار در اثر مکانیزم عرضه و تقاضا"
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گلخواه
مهلت پاسخ: 1397/9/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/17
تعداد شرکت کنندگان: 6803