{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 5 مورد از 3974 سوال

مسابقه جسورانه
9602016 - عمومی-تسویه اعتبار
فرض کنید مشتری "الف" قصد دارد بسته اعتباری خود را از محل فروش اوراق مشارکت تسویه نماید. همچنین مشتری "ب" قصد تسویهبسته اعتباری خود را از محل...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/2/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/10
تعداد شرکت کنندگان: 2359
مسابقه جسورانه
9504058 - عمومی-دانش بازار سرمایه
"قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایا...
75 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1395/4/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/28
تعداد شرکت کنندگان: 2152
مسابقه جسورانه
9502036 - عمومی-آتی سکه
کدام یک از گزینههای زیر جزو روشهای تسویه در بازار قراردادهای آتی محسوب نمی شود؟معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/21
تعداد شرکت کنندگان: 2686
مسابقه جسورانه
9502034 - تخصصی-آتی سکه
اگر قیمت تسویه امروز 11061420 ریال باشد، بیشترین و کمترین قیمتی که فردا امکان معامله دارد چقدر است؟ معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنم...
100 امتیاز
طراح سوال: شیدا کیخسروی
مهلت پاسخ: 1395/2/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 2627
مسابقه جسورانه
9501010 - عمومی-قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
درخصوص مهلت واریز بدهی ناشی از معملات سهام و حق تقدم توسط کارگزار بدهکار به حساب تسویه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، کدامیک از گزینه های زیر ص...
75 امتیاز
طراح سوال: علی اصغر کلاهی
مهلت پاسخ: 1395/1/8 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/7
تعداد شرکت کنندگان: 1561