{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9704024 - عمومی-حجم مبنا
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص حجم مبنا صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1397/4/11 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/4/10
تعداد شرکت کنندگان: 3008
مسابقه جسورانه
9508010 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد......تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/4
تعداد شرکت کنندگان: 2557