{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 3 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9611010 - عمومی-ارزش گذاری به شیوه تصفیه
کدامیک از گزینههای زیر در مورد ارزش تصفیه صحیح نیست؟ارزشگذاری به روش تصفیه
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/11/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/11/4
تعداد شرکت کنندگان: 3274
مسابقه جسورانه
9502044 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام مورد در خصوص روش ارزیابی سهام بر اساس ارزش تصفیه ای، صحیح است؟ ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/2/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/27
تعداد شرکت کنندگان: 2705
مسابقه جسورانه
9502002 - عمومی-ارزشگذاری سهام
ارزشگذاری به شیوه ارزش تصفیه ای، به کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر شباهت دارد؟ ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/1
تعداد شرکت کنندگان: 2009