{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 2 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9709036 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در رابطه با میزان توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت خود، کدام یک از نسبت های زیر برای این هدف مناسب تر است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مجتبی گلخواه
مهلت پاسخ: 1397/9/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/9/21
تعداد شرکت کنندگان: 6311
مسابقه جسورانه
9602044 - عمومی-دانش بازار سرمایه
یک بانک ترجیح می دهد به شرکتی وام دهد که...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/2/28 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/2/27
تعداد شرکت کنندگان: 1881