{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 9 مورد از 3968 سوال

مسابقه جسورانه
9606034 - عمومی-مراحل تشکیل پورتفوی
در این مرحله از تشکیل پورتفوی، با توجه به سبد سهام تشکیل شده ارزیابی میشود که آیا به اهداف مورد نظر سرمایهگذاری خود نزدیک شدهایم یا خیر؟مدیر...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/6/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/6/21
تعداد شرکت کنندگان: 2450
مسابقه جسورانه
9512023 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایهگذاری صنعت بیمه با نماد " وبیمه" چند درصد از سبد بورسی آ...
75 امتیاز
طراح سوال: مهدی زمانی
مهلت پاسخ: 1395/12/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/14
تعداد شرکت کنندگان: 2071
مسابقه جسورانه
9511054 - عمومی-دانش بازار سرمایه
اگر شخصی 20 سهم جدید به مجموعه سهام موجود خود که شامل 3 سهم است، اضافه کند چه تاثیری بر پرتفوی وی خواهد داشت؟
75 امتیاز
طراح سوال: امید کوهستانی
مهلت پاسخ: 1395/12/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/30
تعداد شرکت کنندگان: 2586
مسابقه جسورانه
9509022 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
با توجه به صورت وضعیت پورتفوی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه، منتهی به 1395/07/30چند درصد پورتفوی این شرکت غیر بورسی است؟ارزش داراییهای شرکتهای...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/9/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/15
تعداد شرکت کنندگان: 2452
مسابقه جسورانه
9509009 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
با توجه به صورت وضیعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 95 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ،سهام شرکت پارس شهاب چند درصد از پرتفوی بورسی شرکت مذکور راشکیل...
100 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/9/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/3
تعداد شرکت کنندگان: 2091
مسابقه جسورانه
9508030 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
با توجه به صورت وضعیت پورتفوی شرکت سرمایهگذاری غدیر منتهی به 95/07/30، کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وزن را در ترکیب داراییهای بورسی وغدیر د...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/8/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/17
تعداد شرکت کنندگان: 2523
مسابقه جسورانه
9505045 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
در صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1395/04/31، مربوط به شرکتسرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران با نماد"وتوصا" بیشترین درصد پورتفوی بورسیمربوط به کدام...
100 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/5/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/25
تعداد شرکت کنندگان: 2111
مسابقه جسورانه
9503027 - عمومی-صورت وضعیت پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری
کدامیک از مواردزیر در صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای سرمایهگذاری قابل مشاهده نیست؟ ارزش داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/3/17 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/3/16
تعداد شرکت کنندگان: 2622
مسابقه جسورانه
9502032 - عمومی-دانش بازار سرمایه
با توجه به آخرین صورت وضعیت یک ماهه منتهی به 1395/01/31 پورتوفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد " وخارزم" کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وز...
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/2/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/19
تعداد شرکت کنندگان: 2560